Terugblik Regionale bijeenkomst gladheidbestrijding regio Utrecht

Opening bijeenkomst

Eric van Duijn (Teammanager Leefomgeving gemeente Amersfoort en Voorzitter WOW Regio Utrecht) opent de regionale bijeenkomst. Hij benadrukt het belang van Platform WOW: We hebben met elkaar gezamenlijke en dezelfde opdrachten als beheerders. Het is belangrijk om de kennis die we hebben met elkaar te delen en zo efficiënt mogelijk toe te passen in de praktijk. De thema’s die we met elkaar bespreken kunnen zowel weg als water gerelateerd zijn.

Ontwikkelingen gladheidbestrijding: Landelijk en de regio Utrecht 

Jurriaan van Hellemond (Regioadviseur Utrecht en Zuid-Holland Platform WOW) vertelt meer over de ontwikkelingen die er zijn geweest bij de verschillende overheden met betrekking tot strooikaarten. Op het gebied van samenwerking binnen de regio Utrecht is er al veel gebeurd. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en er wordt actief kennis uitgewisseld. Daarnaast is de (online) strooikaart verder ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan alle beheerders. Hier is de strooikaart te zien. Het kan handig zijn om op de eigen gemeentelijke pagina met informatie over gladheidbestrijding toe te voegen. David Scholte-Albers is namens de Provincie Utrecht de beheerder van de strooikaart. Neem voor meer informatie contact met hem op via gis@provincie-utrecht.nl.

Rijkswaterstaat (RWS) houdt ook een strooikaart bij voor de Rijkswegen. Op deze strooikaart is alles te zien wat er aan strooien gebeurt. Ook kan bekeken worden wat er gebeurd is. De kaart wordt continu geoptimaliseerd, ook met input van de burgers. Een voorbeeld van een strooikaart in een andere regio is die van de Provincie Noord-Holland: www.strooit.nu. Verder wordt vanuit Platform WOW ook een toolbox voor communicatie in het kader van de gladheidbestrijding beschikbaar gesteld. De toolbox is hier te vinden.

Gedragsverandering bij gladheidbestrijding.  

Ruud van Breda (sociaal psycholoog bij adviesbureau D&B gedrag) vertelt over de communicatie en het gedrag rondom gladheidbestrijding.     

Ruud trapt af met een rondvraag voor het gewenste gedrag van de automobilist:

  • Afstand houden
  • Niet onnodig inhalen
  • Niet onnodig van baan wisselen
  • Snelheid verminderen
  • Winterbanden onder de auto plaatsen
  • Slipcursus volgen

Er wordt besproken door de deelnemers van de bijeenkomst om ook de verantwoordelijkheid voor te veranderen gedrag bij de automobilist neer te leggen. Gedrag is niet iets wat je alleen bij de beheerder kan leggen.

Informatie leidt echter niet altijd tot gedragsverandering. Als je weet dat het glad is, weet je nog niet altijd wat je moet doen of dat dit tot je doordringt. Veel gedrag gaat automatisch. Typerend voor gedrag is ook het gedrag aanpassen aan het gedrag van anderen. Onbewust heerst er bij iemand de wens om bij een groep te horen. Hoe pak je als overheid dan het gedrag van de groep aan? Sociale normen en het goede voorbeeld laten zien. Zoals laten zien wat de successen zijn en dat naar voren laten komen. Gladheidbestrijding is niet continu en verschilt ook per locatie. Technieken zijn steeds beter, maar de lat wordt ook steeds hoger gelegd door de burger. Hoe ver moet je met je dienstverlening gaan? Gladheid is een inspanning voor de gemeente, maar de burger verwacht vaak nog meer. Misschien goed om aan die verwachting te werken.

RWS laat heel erg zien wat ze doen aan inspanning. Als er dan wat gebeurt, wordt het RWS niet meteen verweten door de burger. RWS staat echter wel wat verder van de burger af en dat maakt het ook anders.

Vijf manieren om gedragsverandering te stimuleren

Ruud van Breda vertelt verschillende manieren om gedragsverandering te stimuleren als beheerder.

Timing

Wanneer ga je communiceren? Een voorstel: direct op bijv. strooiwagen tekst zetten (“blijf achter mij rijden!”). Gemeente gaat daar van uit, maar dit kan zeker helpen. Ander idee waar RWS mee bezig is: in de auto een melding creëren, waarmee iemand een melding krijgt bij bijv. het naderen strooiwagen.

Risicoperceptie

Het kan een idee zijn om risico zichtbaar te maken door bijv. zout te mengen met kleurstof. Combineren met actief communiceren waar je wel/niet strooit. Strooiplan kan daarbij als basis dienen. Wel de vraag waarom je communiceert: om jezelf in te dekken of voor veiligheid?

Communiceer visueel

Visueel communiceren is veel effectiever dan veel tekst.

Handelingsperspectief

Geef aan wat mensen concreet moeten doen. Wees duidelijk in de communicatie dat men begrijpt wat hij/zij moet doen.

Gemakzucht

Maak het de mensen gemakkelijk. Zorg dat een effectief middel makkelijk beschikbaar is.

Rondetafelgesprekken

Tijdens de rondetafelgesprekken zijn we in twee groepen uiteen gegaan om verder te praten over het onderwerp gladheidbestrijding en waarmee Rijk, Provincie en Gemeenten mee te maken krijgen. Om kennis en ervaring te delen.

  

 

Bijeenkomst