Thema

Gladheidbestrijding

Platform WOW draagt bij aan de kennis en ervaringen van wegbeheerders bij het organiseren van samenwerking in gladheidbestrijding. Alles met het oog op de gebruiker die veilig van A naar B en die geen grote verschillen in strooibeleid in het wegennet verwacht.

Veel wegbeheerders werken al samen op het gebied van gladheidbestrijding. Ze informeren elkaar over strooibeslissingen, nemen deel aan het GladheidMeldSysteem, strooien delen van elkaars areaal, delen een steunpunt, delen materieel of hebben gezamenlijke zoutinkoop en aanbestedingen. Nog niet alle wegbeheerders werken samen en vele samenwerkingen kunnen verdergaand worden geïntensiveerd.

Communicatietoolbox Gladheidbestrijding

gladheid utrechtIn de Utrechtse regio is in 2014 een toolbox gemaakt met handige,  bruikbare voorbeelden die gemeenten, provincies en andere overheden kunnen gebruiken bij hun communicatie over de bestrijding van gladheid.

De uitwerking van de toolbox is gedaan door een werkgroep bestaande uit leden van provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Houten naar aanleiding van een vraag tijdens een regionale bijeenkomst over gladheidbestrijding in de zomer van 2013.

Basis van de toolbox is een kernboodschap die door iedereen gebruikt kan en mag worden om te communiceren. De kernboodschap is tot stand gekomen onder begeleiding van communicatiespecialisten van de provincie Utrecht in een zogenaamde Factor C-sessie, waarbij zowel communicatiemedewerkers als 'techneuten' aanwezig waren.

Doel

Iedere winter is er overlast door sneeuw en ijzel. De mogelijkheid om alle wegen overal en altijd sneeuwvrij en begaanbaar te houden wanneer het sneeuwt en/of vriest is er niet. Daarvoor is het te kostbaar en ook te belastend voor ons milieu. Daarom is het van belang dat inwoners en ondernemers weten wat zij van de verschillende wegbeheerders kunnen verwachten. Goede, tijdige communicatie en een eenduidige boodschap kunnen ervoor zorgen dat weggebruikers beter voorbereid de weg op gaan en minder snel voor verrassingen komen te staan.

Met deze toolbox proberen we te zorgen voor een meer eenduidige informatievoorziening vanuit de diverse wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en gemeenten) over gladheidbestrijding. Alle wegbeheerders kunnen vrij gebruik maken van deze toolbox en de bijbehorende middelen en voorbeeldteksten.

Aanpak communicatie Gladheidbestrijding

Elke wegbeheerder heeft zo zijn eigen aanpak van gladheidbestrijding. Deze aanpak bepaalt in grote lijnen ook hoe de communicatie kan worden ingestoken. Een standaardaanpak voor de communicatie is er dan ook niet. Toch zijn er vanuit de positieve ervaringen van enkele gemeenten (o.a. Amersfoort, Utrecht en Houten) wel enkele richtlijnen te noemen waar de communicatie over gladheidbestrijding aan zou moeten of kunnen voldoen:

Proactieve communicatie
Door zelf actief te communiceren in plaats van alleen te reageren op klachten of meldingen, neemt het aantal meldingen en klachten over het algemeen af. Met name in deze tijd waarin snelle social media een grote rol spelen is het belangrijk snel en actief te zijn in je communicatie.

Heldere communicatie
Door helder te verwoorden wat weggebruikers kunnen verwachten van de wegbeheerder en vooral ook wat niet, ontstaan er geen verkeerde verwachtingen. Daarbij is het ook goed om te wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid: het schoon en begaanbaar houden van alle wegen en paden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wegbeheerders, inwoners, bedrijven, scholen en instellingen.

Visuele communicatie
Het werkt over het algemeen erg goed als  in communicatiemiddelen veel gebruik wordt gemaakt van beeld. Zowel foto's als video's. Zodat de weggebruiker kan zien wat wegbeheerders allemaal doen om te zorgen dat de weg veilig en begaanbaar is.

Eenduidige boodschap
De weggebruiker kan op verschillende manieren informatie verkrijgen over gladheidsbestrijding in zijn of haar buurt. Bijvoorbeeld via een artikel in de krant of lokale omroep, via social media, via telefonisch contact met de gemeente, provincie of RWS of via een brief die naar scholen of instellingen is gestuurd. Een eenduidige boodschap, die goed is afgestemd tussen de verschillende betrokkenen (de diverse wegbeheerders, de uitvoerende partij, de communicatieadviseurs etc.) kan ervoor zorgen dat er minder vragen en klachten binnen komen over gladheidbestrijding.

Kernboodschap

In het voorjaar van 2014 zijn enkele Utrechtse wegbeheerders (provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Utrecht en Houten) bijeen gekomen om met elkaar een kernboodschap op te stellen over gladheidbestrijding. Deze boodschap kan door iedereen gebruikt worden en (in delen) verwerkt worden in berichten, zodat een zo eenduidig mogelijk beeld naar buiten gaat over de gladheidbestrijding.

Kernboodschap:

"Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan gemeenten en provincie  daarom gezamenlijk de strijd tegen gladheid aan, zodat u zo veilig mogelijk de weg op kunt. Onze mensen gaan vaak 's nachts voor u op pad, langs de belangrijkste wegen, fiets- en busroutes.

Ondanks onze inspanningen is gladheid helaas niet helemaal te  voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer: let op actuele berichtgeving en pas uw weggedrag en/of route aan. Kijk voor meer informatie over de bestrijding van gladheid, actuele strooiroutes én wat u zelf kunt doen tegen gladheid op de website van www.xx.nl/gladheid."


Let op!
Bovengenoemde website www.xx.nl/gladheid is fictief! Gemeenten en provincies kunnen in de communicatie over gladheid verwijzen naar de pagina's op hun website over gladheidbestrijding. 

 

Communicatiemiddelen en voorbeeldteksten

Hieronder een overzicht van communicatiemiddelen die  ingezet kunnen worden bij de communicatie over gladheidbestrijding:

Persbericht met aankondiging gladheidbestrijding

Website

 • Wanneer: gedurende de hele winterperiode
 • Wat: op de website van de eigen organisatie kun je een webpagina (www.xxx.nl/gladheid) aanmaken met daarop alle relevante informatie, zoals veelgestelde vragen en de strooiroutes (strooikaart). Ook kun je daar melden zodra er gestrooid wordt en tips geven om gladheid te bestrijden.
 • Voorbeelden
  * www.houten.nl/gladheid

Telefonische bereikbaarheid

 • Wanneer: altijd (tijdens kantooruren)
 • Wat: weggebruikers moeten de verschillende wegbeheerders altijd telefonisch kunnen bereiken als zij vragen hebben over gladheid. Om ervoor te zorgen dat de vragen die binnenkomen goed en eenduidig beantwoord worden door de telefonisten, kun je een uitgebreide 'veelgestelde vragen'-lijst maken, die je ook op de website plaatst. Vragen die gesteld worden die nog niet op de lijst staan kun je laten noteren zodat je ze later kunt toevoegen.
 • Voorbeelden:
  * Vragen Houten

Twitter

 • Wanneer: altijd
 • Wat: via een twitteraccount van de eigen organisatie of een speciaal daarvoor in het leven geroepen twitteraccount kun je tweets versturen over gladheid of strooiacties. Of als er bijzondere maatregelen getroffen worden op het gebied van gladheidbestrijding. Je kunt ook vragen of de uitvoeringsorganisatie tweets uitstuurt als zij op pad gaat om te strooien. Voordeel hiervan is dat deze tweets ook buiten kantoortijden verzonden worden. Voor de vindbaarheid op twitter is het handig om een hashtag aan je bericht toe te voegen, zoals #gladheid030 of #gladheid033.
 • Voorbeelden:
  * Twitterberichten gemeente Amersfoort
  * www.twitter.com/gladheid030

Brief naar scholen/instellingen

 • Wanneer: november
 • Wat: brief naar (de directie van) de verzorgingshuizen, bejaardentehuizen en scholen een brief waarin je uitlegt wat je als wegbeheerder wel en niet aan gladheidbestrijding doet en wat je verwacht dat instellingen zelf doen. Ook kun je aangeven dat alle stations, winkelcentra, scholen en de meeste instellingen voor ouderen via gestrooide routes bereikbaar zijn, met de vraag of zij hun bewoners/leerlingen hier op willen wijzen. Je kunt instellingen hierin faciliteren door een aantal posters aan de brief toe te voegen, die zij op kunnen hangen.
 • Voorbeeld:
  * Brief aan scholen gemeente Amersfoort
  * Brief aan instellingen gemeente Amersfoort

Poster/flyercampagne

Artikelen in lokale (digitale) kranten

 • Wanneer: gedurende de hele vorstperiode en als de actualiteit daarom vraagt
 • Wat: tijdens de vorstperiode kun je op regelmatige basis berichten over de gladheidbestrijding (laten) plaatsen. Ook kun je een tussenstand te geven van de hoeveelheid zout die op dat moment gestrooid is en andere feitjes noemen en foto's van de gladheidbestrijding plaatsen.

Publiciteit via eigen (digitale) kanalen

 • Wanneer: als de actualiteit daarom vraagt
 • Wat: tijdens de vorstperiode kun je op regelmatige basis berichten over gladheidbestrijding plaatsen, bijvoorbeeld in een digitale nieuwsbrief, een (digitaal) magazine, op de gemeente/provinciepagina in Huis aan Huis bladen, in een (video)blog van gemeente/provinciebestuurder etc.

Persberichten

Tekstborden

 • Wanneer: alleen bij calamiteiten!

Gladde wegen

 

Digitale strooikaart

In de provincie Utrecht is er een gezamenlijke strooikaart, die de strooiroutes van verschillende gemeenten in beeld brengt. 

Hiermee hebben de deelnemende gemeenten (onder andere Utrecht en Amersfoort) snel en eenvoudig inzicht in de raakvlakken. Zo kunnen zij er makkelijker voor zorgen dat wegvakken aan de rand van de gemeente niet dubbel of juist niet worden gestrooid.

De kaart wordt in stappen uitgebreid met gegevens van alle gemeenten binnen de provincie en op termijn ook beschikbaar gesteld voor de inwoners van de provincie Utrecht. 

Beeldbank

De video's in deze beeldbank over gladheid en gladheidbestrijding zijn door alle wegbeheerders vrij te gebruiken in hun communicatie.

Hieronder een paar foto's, die je vrij mag gebruiken. Heb je zelf goede foto's van gladheidbestrijding? We ontvangen ze graag: info@platformwow.nl.

Foto gladheid strooiwagens

Foto schep in zout

Foto zoutopslag

Strooiwagen rotonde