Smart Mobility

Smart Mobility

De wereld van de Smart Mobility verandert snel. Hierdoor zal het werk van de wegbeheerder op terreinen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en assetmanagement onherroepelijk veranderen. Maar hoe? En wanneer? Welke uitdagingen komen er op ons af, welke expertise hebben we al in huis en welke expertise hebben we nog nodig?

Het is belangrijk dat weg- en vaarwegbeheerders met elkaar optrekken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst. Platform WOW helpt hierbij door bijeenkomsten te organiseren en kennis te bundelen.

BeheerdersWil je een bijdrage leveren aan Platform WOW?

Platform WOW bestaat alleen door enthousiaste (vaar)weg- en waterbeheerders zoals jij. Is er kennis die je wilt delen of een samenwerking die je wilt opzetten? Stuur ons je bericht op info@platformwow.nl.

Dashboard Smart Mobility

Klik op het dashboard om een live overzicht te krijgen van publicaties op: Twitter - Facebook - LinkedIn - YouTube - Google+ - Hyves - Instagram - Pinterest - Nieuwssites - Forums - Blogs - LexisNexis (dagbladen, kranten, weekbladen, tijdschriften, etc.)

Bekijk het complete dashboard

Dashboard Smart Mobility

Initiatiefgroep Smart Mobility

De initiatiefgroep Smart Mobility, met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en (semi-)publieke samenwerkingsverbanden (Connecting Mobility, NDW, NWB, NBd) heeft een plan om Nederland voor te bereiden op coöperatief en zelfrijdend vervoer (pdf) opgesteld. De regionale bijeenkomsten in maart en april 2017 waren de eerste stap in dit plan.

Jaarlijkse programmering Smart Mobility

Aanbevolen rapporten over Smart Mobility

Smart Mobility landschap

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De rijksoverheid wil bedrijven en instellingen ondersteunen bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Denk aan het aanpassen van wet en regelgeving, partijen bij elkaar brengen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen, kennisontwikkeling en onderzoek. Verder vertegenwoordigen zij Nederland tijdens Europese overleggen.

Mobiliteit, nu en in de toekomst 

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt samen met de markt, kennisinstellingen en andere overheden aan slimme mobiliteit en intelligente transportsystemen (ITS). Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte. Zij ondersteunen praktijktesten op de openbare weg en werken daarbij samen met onder meer de RDW, regionale overheden en het bedrijfsleven. 

Meer informatie

RDW

Partijen die willen testen op de openbare weg moeten hiervoor een ontheffing aanvragen bij de RDW. De RDW bepaalt vervolgens of het veilig is om op de openbare weg te testen. Daarbij doorloopt de RDW een aantal vaste stappen. Het Besluit ontheffingverlening exceptionele voertuigenregelt de ontheffing voor testvoertuigen. De RDW heeft een loket geopend, waar je een ontheffingsaanvraag voor testvoertuigen kunt indienen.

Meer informatie 

Innovatiecentrale Helmond

De innovatiecentrale heeft een experimenteer en ontwikkelruimte binnen de verkeerscentrale van Zuid-Nederland. Één van de projecten van de innovatiecentrale is de ITS corridor, hierbij staan voertuigen en systemen permanent via een speciale wifi-verbinding met elkaar in contact. 

Meer informatie

NDW

Vanuit een groot aantal bronnen komen verschillende typen gegevens binnen bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Alle NDW-gegevens zijn beschikbaar als open data. Daarmee zijn de gegevens vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van derden, zoals ook Smart Mobility toepassingen.

Er zijn twee opties:

  • Actuele dataservice met actuele verkeersgegevens en statusgegevens.
  • Historische dataservice met historische gegevens over het aantal voertuigen (vaak onderverdeeld in voertuigcategorieën) dat één van de meetpunten passeert, de gemiddelde snelheid waarmee dat gebeurt en/of de gemiddelde reistijd die gemeten wordt tussen twee punten.

Meer informatie

LVMB

Aan het landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) nemen Rijkswaterstaat, het DG Bereikbaarheid (DGB) van I&M en decentrale wegbeheerders (provincies en gemeenten) deel in de regio's waar RWS een verkeerscentrale heeft. In een coördinatiegroep, die circa 6 maal per jaar bijeenkomt, worden gemeenschappelijke onderwerpen besproken zo ook het onderwerp smart mobility. Tijdens dit overleg wordt o.a. informatie uitgewisseld over de routekaart, talking traffic, de innovatiecentrale, praktijkproef Amsterdam, zelfrijdende auto’s en C-ITS pilots. De overleggen worden afgestemd met Connecting Mobility en Platform WOW.

Platform WOW

WOW is een initiatief voor en door (vaar)weg- en waterbeheerders. WOW zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van samenwerking tussen wegbeheerders, zo ook voor Smart Mobility. In maart en april 2017 organiseerde WOW regionale bijeenkomsten over Smart Mobility om met name gemeentelijke wegbeheerders mee te nemen in de wereld achter Smart Mobility. 

Kennisplatform CROW

Kennisportaal op het gebied van verkeer en vervoer en mede initiatiefnemer van de Taskforce Dutch Roads. Samen met Rijkswaterstaat en netwerk Connekt heeft CROW het initiatief genomen om wegbeheerders te ondersteunen bij testaanvragen.

Meer informatie

NBd

De nationale bewegwijzeringsdienst (NBd) zorgt voor duidelijke bebording langs de Nederlandse wegen. Zij hebben een wettelijke taak inzake planvorming van bewegwijzering en databasebeheer. Maar als we straks allemaal zelfrijdende auto’s hebben en alle auto’s uitgerust zijn met navigatiesystemen hebben we dan nog wel bebording nodig? Hoe gaat het bordenlandschap er dan uitzien? 

Meer informatie

Platform Beter Benutten

Rijk, regio en bedrijfsleven werken samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. In Beter Benutten ITS wordt ‘intelligentie’ toegevoegd aan mobiliteit. In het project Talking Traffic wordt gekeken naar de toekomst van Smart Mobility. Talking Traffic: weggebruikers, borden naast en boven de weg, verkeerscentrales en verkeerslichten – alles communiceert met elkaar. Dit zorgt voor actuele, op de individuele eindbestemming afgestemde reisinformatie die waardevol is voor iedere weggebruiker: niet alleen voor vertrek maar juist ook tijdens je reis weet je waar je aan toe bent en krijg je adviezen die je helpen om je reis zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie

NWB

Het nationaal wegenbestand (NWB) is een digitaal geografisch bestand met nagenoeg alle wegen in Nederland. Hierin staat alle wegen die beheerd worden door wegbeheerders en voorzien zijn van een straatnaam of nummer. Deze gegevens kunnen gebruikt worden door ontwikkelaars van bijvoorbeeld routeapps of navigatiesystemen. 

Meer informatie

SimSmartMobility

Slimme mobiliteit biedt veel kansen om het verkeer veiliger en schoner te maken en beter te laten doorstromen. Daarom is Nederland volop aan het pionieren en kennis aan het verzamelen. Maar wat zijn de effecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen? Wat werkt nu echt en waarom?

SimSmartMobility laat zien wat het effect van smart mobility diensten en producten is op doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het platform – een soort Simcity voor Smart Mobility – sluit aan op simulatiemodellen die zijn gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag. 

Meer informatie

Connecting mobility

Het actieprogramma Connecting Mobility weet wat er nationaal en internationaal speelt op het gebied van ITS en slimme mobiliteit. Verder houdt het programma ontwikkelingen bij over deze onderwerpen en zorgt ervoor dat partijen elkaar kunnen vinden.

Ronde tafels

Met nieuwe technologie komen er ook nieuwe rollen voor weggebruikers. Daarom is het belangrijk om na te denken over het gebruikersgedrag bij ITS toepassingen. Dit wordt gedaan in de ronde tafel gesprekken met diverse partijen. Meer informatie

ITS Overzicht

De site van connecting mobility biedt ook een overzicht in projecten, diensten en faciliteiten op het gebied van Intelligent Transport Systems in Nederland

Connekt

Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Connekt biedt een platform voor diverse smart mobility initiatieven waaronder:

Regiegroep Smart Mobility & ITS

In de regiegroep Smart Mobility & ITS vindt de dialoog plaats tussen overheden, marktpartijen en vertegenwoordigers van weggebruikers op het gebied van mobiliteitsinformatie en coöperatieve ITS. Knelpunten die er in de samenwerking tussen markt en overheid kunnen ontstaan worden op een laagdrempelige manier besproken. 

Meer informatie

5 november groep

Op 5 november 2012 kwamen Rijk, regionale overheden, marktpartijen, belangenorganisaties en kennisinstellingen voor de eerste keer bijeen voor deze informele overlegtafel. De 5 novembergroep komt een aantal keer per jaar bijeen waarin zij de strategische koers bepalen voor Smart Mobility. Tevens fungeren zij als klankbord voor de voortgang van de Routekaart Beter geïnformeerd op weg.

Meer informatie

DITCM

DITCM is een open innovatie organisatie bestaande uit DITCM Innovations en DITCM Facilities en heeft als doel nieuwe mobiliteitsconcepten en technologieën te ontwikkelen, gericht op een betere doorstroming van het verkeer, meer veiligheid op de weg, betere luchtkwaliteit en meer comfort voor de weggebruiker (vlotter, veiliger, schoner en meer comfort). DITCM Innovations houdt zich bezig met de ontwikkeling van coöperatief rijden.

http://www.ditcm.eu/

Webinars over Smart Mobility

Webinar Hoe organiseer je Smart Mobility in overheidsland?

17/04/2020

Webinar Smart mobility: Laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?

10/04/2020

Webinar Praktijkproef Amsterdam

27/01/2020

Webinar Smart shipping in vogelvlucht

24/06/2019

Webinar Blauwe Golf Verbindend

24/09/2018

Webinar Moving Traffic

26/02/2018

Webinar Innovatiecentrale en Smart Mobility

30/10/2017

Webinar Smart Shipping

28/08/2017

Webinar Spookfiles A58: kansen voor C-ITS

29/05/2017