Factsheet jaarverslag 2017: Human Capital

Human Capital

Sinds 2011 richt Platform WOW zich al actief op menselijk kapitaal, want voor een succesvolle samenwerking is het van belang dat er kennisuitwisseling en discussie tussen collega’s van verschillende organisaties is. Zo leer je elkaar kennen en inspireren met als achterliggend doel: effectiever, efficiënter en met meer kwaliteit werken.

Platform WOW organiseert, faciliteert en stimuleert de ontmoeting tussen (vaar)weg- en waterbeheerders. Het platform richt zich op alle lagen binnen organisaties, directeuren, knappe koppen én gouden handjes! Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Menselijk kapitaal en gaat doen in 2018.

Projecten worden steeds complexer en onderlinge samenwerking is daarbij essentieel. Helemaal omdat er de komende jaren eveneens een tekort verwacht wordt aan (goed opgeleide) medewerkers. Dit tekort komt voort uit het feit dat juist bij technische beroepen een aanzienlijke vervangingsvraag wordt verwacht als gevolg van uitstroom van personeel door een vergrijzende beroepsbevolking.

Terug naar het jaarverslag

Wegwerkzaamheden

Terugblik op 2017

Tijdens de Week van de WOW-factor zijn, net als in 2014, 2015 en 2016 wederom meeloopdagen georganiseerd. Gedurende een meeloopdag loopt een collega van de ene organisatie letterlijk een dag mee met zijn collega bij een andere organisatie. Dat dit altijd inspirerend is, blijkt wel uit de vele positieve reacties die we ontvangen. In totaal zetten dit jaar ruim 62 organisaties hun deuren open voor een meeloper uit een andere organisatie. En Platform WOW haalde een mijlpaal, de 1.000ste meeloopdag. Sinds de start van de meeloopdagen in 2014 staat de teller aan het eind van de Week van de WOW-factor 2017 inmiddels op ruim 1.200 meeloopdagen. Samen met de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbouwers is eind 2017 tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen aan de deelnemers de gelegenheid gegeven zich ter plekke in te schrijven voor een meeloopdag. Ook dit heeft geleid tot ruim 100 additionele inschrijvingen voor een meeloopdag.

Personele uitwisselingen zijn langdurige uitwisselingen (één tot meerdere dagen per week gedurende 3 tot 12 maanden). In 2017 vonden er 5 langdurige uitwisselingen plaats. Dat is flink lager ten opzichte van 2016. Toen waren het er 20. Oorzaak voor terugloop van het aantal personele uitwisselingen:

  • Het organiseren van een langdurige uitwisseling kan, vanwege aanbestedingsregels en btw-issues, soms lastig zijn/ lijken;
  • Er wordt steeds meer en intensiever samengewerkt tussen de beheerders waardoor het oppakken van een klus in een andere organisatie slechts beperkt toegevoegde waarde oplevert;
  • Door het toenemen van complexiteit van de klussen in de eigen organisatie is er voldoende uitdaging voor de medewerkers.

Op initiatief van het Young Professional Netwerk is een toolbox kennismanagement ontwikkeld. Deze toolbox bevat een overzicht van 23 methodes om kennis te borgen/ delen in organisaties. De toolbox is vormgegeven vanuit de wens om de kennis van collega’s voor elkaar te ontsluiten. Het enkel vastleggen van de methodes in de toolbox leidt uiteraard nog niet direct tot toepassing van deze methodes in de praktijk. In 2017 hebben we nagedacht over de wijze waarop we de toolbox (nog) beter kunnen ontsluiten naar het WOW-netwerk. Uiteindelijk is er rondom vier van deze methodes gestart met de ontwikkeling van korte e-learnings. In deze e-learnings worden de methodes toegelicht en komen tevens ervaringsdeskundigen aan het woord.

Activiteiten Platform WOW

Platform WOW heeft de volgende activiteiten op het gebied van menselijk kapitaal:

Timeline

05-10-2017

Week van de WOW-factor - 300 meeloopdagen met de 1000ste meeloopdag

27-11-2017

Markt en innovatiedag waterschappen - 120 aanmeldingen voor meeloopdagen

Vooruitblik 2018

Ook in 2018 blijven we op verzoek van medewerkers langdurige personele uitwisseling vormgeven en meeloopdagen organiseren. Onze doelstelling voor 2018 is het organiseren van 400 meeloopdagen. In navolging van het succes tijdens het evenement van de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbouwers gaan we daarnaast meeloopdagen initiëren tijdens reguliere WOW-bijeenkomsten. Uit de toolbox kennismanagement zijn in 2017 vier methodes geselecteerd die worden vertaald in e-learnings. Deze e-learnings worden begin 2018 afgerond en hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Identificatie van kennis & vaardigheden in de organisatie (wat hebben we nu precies in huis), Meester-gezel leren, Evaluatiegesprekken (hoe zorg je nu dat je de leerervaringen van projecten boven tafel krijgt) en personele uitwisseling.