Over platform WOW

Platform WOW is het platform voor samenwerking tussen beheerders van wegen, vaarwegen en water bij de Nederlandse overheid. Onze doelstelling dat het beheer van (vaar)wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd en uitgevoerd. 

Meer met minder

Provincies, waterschappen, gemeenten, haven- en drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat ervaren dikwijls dezelfde vraagstukken en uitdagingen, die niet meer individueel zijn op te lossen. Tegelijkertijd zijn we genoodzaakt om steeds meer te doen met minder.

Week van de WOW factor

WOW 10 jaar!

De kracht van samenwerking is ontmoeten en verbinden

Door op regionaal en nationaal niveau kennis te delen en samen te werken, streven de beheerders samen naar hogere kwaliteit, lagere kwetsbaarheid en het reduceren van kosten. Platform WOW ondersteunt dit proces door structureel de ontmoeting tussen stakeholders te organiseren.

We richten ons op alle lagen binnen organisaties, van collega’s van de werkvloer tot hoog ambtelijk en bestuurders. Met als doel: effectiever, efficiënter en met meer kwaliteit werken.

Ons programma bestaat uit tal van initiatieven om kennis te delen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en om in de praktijk van elkaar te leren. Onze activiteiten vallen onder drie pijlers: inhoudelijke thema’s, uitwisseling en YPN en jongeren

Onze belangrijkste activiteiten

  • regionale en landelijke themabijeenkomsten
  • WOW prijs voor de beste samenwerking (om het jaar)
  • de jaarlijkse Week van de WOW factor met Meeloopdagen, de Young Professional Challenge en de landelijke WOW dag
  • expert- en werkgroepen
  • webinars
  • snuffelstages, meeloopdagen en langdurige personele uitwisselingen
  • dagen voor bestuurders
  • zomerscholen
  • ondersteunen van onderwijsprojecten

Weg en Water


Uitspraak Helen KellerDe letters WOW staan voor de twee onderdelen Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en Water ontmoet Water. Beiden organiseren activiteiten die specifiek gericht zijn op het ‘droge’ respectievelijk ‘natte’ gedeelte van het beheer en werken daarnaast intensief samen op overkoepelende thema’s.

Beide onderdelen staan onder leiding van een eigen bestuur en worden dagelijks aangestuurd door het landelijke programmabureau. Daarnaast wordt er ook op regionaal niveau samengewerkt.

Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Snelweg van boven

Het beheer van de Nederlandse wegen is in handen van vele honderden partijen. Het is hun taak om het verkeer veilig en optimaal te laten doorstromen en hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarbij hebben ze met verschillende belangen te maken, zowel van de eigen organisatie, als van collega-wegbeheerders, marktpartijen, weggebruikers, belangengroep en omwonenden van wegen.

Wiens belang weegt hierin het zwaarst, wanneer en waarom? Wat besteed je uit, wanneer, hoe en aan wie? Welke kennis heb je zelf nodig als goed opdrachtgever? Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders houdt zich sinds 2007 met deze vragen bezig. 

Nederlanders reizen van A naar B. Ze hebben niet door welke beheerders zich bezighouden met het mobiliteitssysteem en ze moeten daar ook geen last van hebben. Dat is een van de redenen waarom beheerders moeten samenwerken.

- Jan Hendrik Dronkers (2017), voormalig voorzitter Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en erelid platform WOW

Water ontmoet Water

Sluis

Beheerders van water en vaarwegen gaan over de veiligheid, de kwaliteit en kwantiteit van water en over vlot, veilig en betrouwbaar vervoer over water. Burgers gaan er vanuit dat Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en waterschappen structureel met elkaar afstemmen. In realiteit is Nederland een ‘lappendeken' van beheergebieden.

Om afstemming en samenwerking te optimaliseren stimuleert Water ontmoet Water sinds 2010 de ontmoeting, verbinding, kennisdeling en samenwerking van de verschillende water- en vaarwegbeheerders.

We werken al een tijd samen bij het verbeteren van de waterkwaliteit van de Rijkswateren in het kader van de Kaderrichtlijn water. Ook wat betreft de zorgplicht waterkeringen werken we al volop samen en we zijn nu actief bezig met het thema agressie en geweld.

- Theo van de Gazelle (2017), voorzitter Water ontmoet Water