WOW-PIANOo bijeenkomst EMVI

26 april 2013

WOW- PIANOo bijeenkomst EMVI

Op donderdag 25 april (Amersfoort) en vrijdag 26 april (Leiden) 2013 organiseerden we, samen met PIANOo, bijeenkomsten waarin de toepassing van EMVI centraal stond. Deze bijeenkomst werden bijgewoond door ongeveer honderd medewerkers van verschillende aanbestedende diensten. Een verslag van de bijeenkomst op donderdag. De presentaties zijn hieronder te vinden.

Deze werd in Amersfoort geopend door Albert Vermuë, algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, en in Leiden door Gert van der Kooij, directeur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ze spraken onder meer over de oprichting van het GWW Inkoopkennisplatform. Beheerders en de markt hebben veel kennis en dat biedt  kansen, daarom is het van belang elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Tijdens de bijeenkomst werd de EMVI-kennispool gelanceerd met als doelstelling het uitwisselen van kennis door ervaren EMVI collega's te koppelen aan minder ervaren collega's.

EMVI bijeenkomst

Theorie EMVI

Na de opening werd de theorie van EMVI behandeld door Gijsbert de Jong van Rijkswaterstaat. Sinds 1 april is 'EMVI, tenzij..' verplicht, maar EMVI moet alleen als het ook daadwerkelijk iets oplevert.

De nadruk lag vooral op de communicatie tussen aanbesteder en inschrijver door het proces heen. Een goede EMVI-uitvraag leidt tot een goede inschrijving. Het succes wordt bepaald door de inhoud, weten waar het om gaat.

Workshopronde 1

Na de theorie startte de eerste workshopronde, waarin twee praktijkcases werden behandeld. In de eerste deelsessie kwam EMVI bij een geïntegreerd contract aan bod. De provincie Noord-Holland liet zien dat er fors was nagedacht over EMVI, maar individueel. Een voorbeeld van de N242 liet zien hoe voertuigverliesuren als EMVI criterium werd toegepast. Een evaluatie zal beschikbaar worden gesteld via de website van platform WOW en PIANOo. De uitkomst van deze deelsessie was dat er meer gedaan moet worden aan kennisdeling en het verzamelen van 'slimme' methoden, omdat deze genoeg aanwezig zijn in de markt.

De tweede deelsessie draaide om EMVI in een RAW-contract (RAW- plus). In de casus van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was geringe ontwerpvrijheid aanwezig, zodat gekozen is voor een RAW-contract. Tijdens de sessie ontstond discussie over meerwaarde, wegingsbedragen en het sanctiebeleid in de uitvoering. Conclusie was dat de huidige omstandigheden zich nog steeds lenen voor RAW-plus contracten.

Workshopronde 2

In de eerste deelsessie, door het waterschap Vallei en Veluwe, lag de nadruk op doelen, risico's, eisen én EMVI. Aan de hand van een 'black box' werd geanalyseerd waar de potentiële meerwaarde en systeemgrenzen liggen. Bepalen waar vrijheid wordt gegeven en waar niet, maakt inzichtelijk op welk vlak meerwaarde geleverd kan worden door inschrijvers.

Rijkswaterstaat lichtte in de andere deelsessie toe hoe men aankijkt tegen EMVI in de uitvoering. Alleen als EMVI voor in het proces duidelijk is, werkt EMVI ook tijdens de uitvoering van het werk. De deelnemers discussieerden over EMVI-sancties en het meenemen van positieve prikkels.

GWW Inkoopkennisplatform

De PIANOo-WOW bijeenkomsten EMVI zijn een van de activiteiten in het kader van het GWW Inkoopkennisplatform, dat bij PIANOo wordt ingericht. PIANOo en platform WOW werken hierbij nauw samen met Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, en de Unie van Waterschappen. Doel van dit platform is het uitwisselen van specifieke inkoopkennis en best practices door opdrachtgevers in de GWW. Met het platform WOW werkt PIANOo onder andere aan het opzetten van een EMVI-kennispool en een inventarisatie van GWW inkoopopleidingen. Belangrijk uitgangspunt is dat kennis van Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers praktisch toepasbaar wordt aangeboden. Vanaf juni biedt PIANOo op www.pianoo.nl meer specifieke informatie en best practices  voor inkopers en aanbesteders van GWW. Als eerste worden de onderwerpen EMVI en contractvormen ingevuld.

Theorie EMVI

Presentatie EMVI Noord-Holland

Presentatie EMVI handhaving

EMVI RAW

Inschrijvingsleidraad WMD OSD

Bestek aanbesteding WMD en OSD

Uitwerking kwalitatieve EMVI criteria

Bonus-malus regeling WMD spoor 1

Bonus-malus regeling WMD spoor 2

Kennispool EMVI

Handreikingen EMVI

Handreiking EMVI PIANOo

Handreiking EMVi RWS