Wegbeheerders ontmoeten transporteurs

19 juni 2015

Wegbeheerders ontmoeten transporteurs

Tijdens de relatiedag van de RDW werd  in een drietal workshops gediscussieerd over de gevolgen van overbelading en wat wegbeheerders en transporteurs daaraan kunnen doen. Samen met Willy Hoogma van de provincie Overijssel heb ik namens platform WOW de workshops geleid. De cijfers in de presentatie zouden zomaar kunnen kloppen, wetenschappelijke zekerheid was nog niet te geven, maar het beeld is wel duidelijk: er is sprake van overbelading in alle voertuigcategoriën.

De overbelading bij het reguliere vrachtverkeer is circa 6% en de overschrijding van de maximale aslast loopt op tot bijna  19%. Voor exceptioneel transport boven 50 ton is de overbelading aanzienlijk groter. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor de levensduur van wegen en viaducten: alhoewel het weer met 60% daarop de grootste invloed heeft, is overbelading tot wel 15% verantwoordelijk voor bekorting van de levensduur van de infrastructuur.

Tijdens de interactieve sessies, waarbij wegbeheerders en de transportsector tegenover elkaar zaten, bleek al snel sprake van toenadering. Wegbeheerders kregen meer begrip voor de positie van transporteurs. Zij zijn in een stevige concurrentiestrijd met elkaar en de transportsector liet blijken  af te willen van het imago van overbelading. Men wil meer contact zoeken met wegbeheerders en zelfs steviger handhaving toejuichen.

De voorlopige oogst uit de workshops is als volgt:

Transportsector

De transportsector wil vooral een eerlijk speelveld in de branche; ze vragen  om  uniformiteit in beperkingen van toegestane aslasten tussen rijk, provincie en gemeenten; en ze zijn gebaat bij het snel aanleveren van toegestane routes door gemeenten aan de RDW. Verder zouden ze  goedebereikbare contactpersonen bij de gemeenten op prijs stellen en zijn ze voorstander van stringente handhaving en zelfs niet afkerig van eenaslasten slot, analoog aan het alcoholslot: te zware aslast = niet rijden, de data zijn in het voertuig beschikbaar.

Beheerders

Beheerders moeten in hun opdrachten aan aannemers overbelading expliciet verbieden met een sanctie, want "op weg naar zijn nieuwe werk veroorzaakt de aannemer door overbelading zijn toekomstig onderhoudswerk". Wegbeheerders willen graag hun data beschikbaar stellen, zoals de BGT (basiskaart grootschalige topografie) en LTC/MOOR (Local Traffic Control en Meldingen en Opbrekingen Openbare Ruimte). Ze staan positief tegenover rechtstreekse benadering door de transporteurs als het over exceptionele transporten gaat en zij er met de RDW niet uitkomen. Verder  zouden ze samen met hun collega's die de omgevingsvergunningen verlenen aan de voorkant informatie moeten geven over beperkingen in het gebruik van de infrastructuur zoalstonnage, aslasten, boogstralen rotondes, verticale boogstralen over wegen en bruggen, lichtmasten etc. Zo komt het \meer tot een integrale afweging hoe de bouwopgave het beste ingevuld kan worden, ook met het oog op de levensduur van de infrastructuur.

RDW

De RDW zou meer verbindingen moeten leggen tussen de aanvragers van ontheffing en de wegbeheerders en minder een formeel doorgeefluik zijn; van vergunningverlening naar dienstverlening en adviseur. De  RDW is bij uitstek de instantie waar alle beschikbare data gekoppeld kan worden: de 100 tons routekaart in ontwikkeling is daarvan een goed voorbeeld, zeker als die zich ook zou uitstrekken over de gemeentegrenzen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde ontmoeting tussen wegbeheerders en de transportsector, uitstekend gefaciliteerd door de RDW. De conclusies en suggesties voor oplossingen nemen we mee in het programma Goederenvervoer van WOW.

Peter de Visser,

Hoofd stadsbeheer gemeente Zoetermeer en bestuurslid Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

Peter de Visser RDW dag