VNG doet graag mee

12 maart 2012

Sinds dit jaar ben ik namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toegetreden tot het bestuur van WOW. Afgelopen jaren heb ik meerdere WOW-bijeenkomsten voor ambtenaren en bestuurders bijgewoond.  Ik heb deze meetings altijd als zeer inspirerend ervaren. Voor mijzelf en uiteraard ook voor alle gemeentelijke wegbeheerders. Tevens ben ik afgelopen jaar namens de VNG betrokken geweest bij de  beoordeling van de projecten die zijn ingediend voor de WOW prijs 2011. Het Regionaal Tactisch Team Noord-Holland  - een samenwerking tussen Rijkswaterstaat Noord-Holland, de provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam - is de terechte winnaar van deze prijs geworden. De jury-leden waren dit unaniem van mening. Voor dit project en andere bijeenkomsten verwijs ik u graag naar het Jaarverslag 2011.

Binnen de VNG hou ik mij samen met twee andere collega's bezig met allerlei beleidsvelden op het gebied van verkeer en vervoer. Over het algemeen houden wij ons vaak bezig met meer politiek bestuurlijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de toekomst van de stadsregio's / WGR-plus-gebieden de BDU verkeer en vervoer, de Structuurvisie  Infrastructuur en Ruimte (SVIR) , de monitoring hiervan, de nieuwe Omgevingswet, de actualisering van het Strategisch Plan verkeersveiligheid en dergelijke.
Naast deze vaak meer beleidsmatige  onderwerpen besteden we de laatste tijd ook steeds meer aandacht aan onderwerpen waar gemeenten, en andere overheden, als wegbeheerder direct mee van doen hebben.

Ik doel hierbij allereerst op de gezamenlijke actie van IenM/RWS, IPO,VNG en UvW om in nauw overleg met de ANWB te komen tot een nieuwe organisatie voor bewegwijzering. Het gezamenlijk besluit hiertoe is inmiddels genomen en wordt nu door genoemde partijen  verder uitgewerkt. Nadere informatie hierover kunt u vinden op de site van de VNG (www.vng.nl).
Daarnaast zitten we sinds de winter van 2009-2010 ook met elkaar aan tafel om de gladheidbestrijding beter te regelen en de strooizoutproblematiek op te lossen. Gezamenlijk hebben we de problematiek van de afgelopen winters geëvalueerd en acties in gang gezet, waaronder het systeem van de zoutloketten.
Ook op het gebied van informatie-uitwisseling tussen wegbeheerders lopen inmiddels allerlei acties. Ik noem hierbij de digitale uitwisseling van verkeersbesluiten die eind dit jaar van start moet gaan, de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten via de RDW en de uitwisseling van parkeerdata. Ik ga ervan uit dat we deze samenwerking tussen wegbeheerders de komende jaren met elkaar verder zullen uitbouwen. Vanuit de VNG zullen we hiEugene van de Poeler graag aan meewerken.


Eugène van de Poel
Senior-beleidsmedewerker mobiliteit bij
de Beleidsafdeling Fysieke Leefomgeving
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten