Uit ons netwerk: Aanvraagprocedure procesondersteuning en pilots klimaatadaptatie geopend

14 februari 2019

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) kan je helpen in je aanpak van de klimaatadaptatie. In november 2018 is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoeringsprojecten vanaf 2021. Ook is in dit Bestuursakkoord herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies eind 2020 de opgaven en maatregelen landsdekkend in beeld hebben gebracht. Met het doorlopen van het proces van stresstesten via risicodialogen naar uitvoeringsagenda´s, kies je de meest effectieve maatregelen om een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting in je gebied te realiseren.

'Menukaart' instrumenten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft ter ondersteuning hiervan extra geld ter beschikking gesteld; in totaal € 20 miljoen voor 2019 en 2020. Dit bedrag is bedoeld voor procesondersteuning, pilots, kennisontwikkeling en kennisdeling. Voor de inzet van dit budget is een ‘menukaart’ ontwikkeld met (financiële) instrumenten ter ondersteuning van alle lokale en regionale overheden.

  • Procesondersteuning regionale versnelling: ondersteuning voor decentrale overheden bij het verdere proces van de uitvoering van stresstesten en risicodialogen tot uitvoeringsagenda’s
  • Pilots uitvoeringsprojecten ruimtelijke adaptatie
  • Pilot financiële prikkels voor klimaatadaptatie; de inzet van financiële instrumenten op lokaal niveau om inwoners en bedrijfsleven te stimuleren klimaatbestendig te handelen.

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Ook jullie kunnen als gemeente, provincie of waterschap aanspraak maken op deze instrumenten. Afhankelijk van de fase waarin uw organisatie zich bevindt, kom je in aanmerking voor één of meer instrumenten. Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie vind je de menukaart en meer informatie over de diverse instrumenten, de randvoorwaarden en de manier waarop jullie hier gebruik van kunnen maken: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het team Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: postbus.RA@minienm.nl