Samenwerking baggerdepot Slufter

16 september 2013

Het baggerdepot Slufter is een joint venture tussen Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam; een mooi voorbeeld van samenwerking. Het grootschalige depot op de Maasvlakte is eind jaren '80 aangelegd om de lozingen op de rivier bovenstrooms in onze buurlanden te stoppen en het probleem van de vervuilde baggerspecie op te lossen. De Slufter is daarmee het resultaat van een visie die Rijkswaterstaat en Havenbedrijf in de jaren '80 samen deelden. Bij de aanleg van het depot was de verwachting dat het na ongeveer 15 jaar volledig zou zijn gevuld. Inmiddels is duidelijk dat de vulling langer duurt en dat het depot in principe nog tientallen jaren kan worden gebruikt.

De haven en het industriecomplex van Rotterdam staan de komende decennia voor een aantal grote uitdagingen. Deze zijn verwoord in de Havenvisie 2030: "In 2030 functioneert het Rotterdamse industrie en energiecomplex als een geïntegreerd cluster met Antwerpen en is daarmee het grootste, meest moderne en meest duurzame petrochemie en energiecluster van Europa. Dit complex concurreert in 2030 op wereldschaal door de grote clustervoordelen, geïntegreerde supply chains en energie efficiëntie. De transitie naar duurzame energieopwekking en biobased chemie is in volle gang". De transitie naar alternatieve grondstoffen voor chemie en energie is een van de grootste uitdagingen uit de Havenvisie 2030. In de Havenvisie wordt de Slufter genoemd in een 'special', waarin melding gemaakt wordt van mogelijke alternatieven voor de grote beschikbare ruimte.

Het Rijk op haar beurt heeft in haar 'langetermijnvisie op de rijksbaggerdepots', opgesteld in 2011, de Slufter genoemd als strategische reserve voor berging van vervuilde bagger. Ook het Rijk noemt de flinke overcapaciteit. Beide visies benadrukken kenmerken van de Slufter als veel ruimte, grote oppervlaktes- zo'n 180 ha aan wateroppervlak - die deels ongebruikt zijn. Tegelijk is de Slufter geen gemakkelijk toegankelijk gebied. Het bestaat uit water en slib, dat ook nog verontreinigd is.

De beheerders van de Slufter hebben de twee visies verenigd. Ze hebben het plan om, naast de bestaande functie als depot, ruimte te bieden voor alternatief gebruik van de Slufter. Via het Rotterdam Climate Initiative werd het idee geïntroduceerd voor medegebruik in het kader van bio-based economy. De wens was een bijdrage te realiseren aan een duurzame samenleving op de korte en langere termijn. De beheerders van de Slufter investeren hierbij niet zelf, maar stellen ruimte beschikbaar. Voorwaarde is wel dat de kerntaak, de berging van verontreinigde baggerspecie, ongehinderd door kan gaan.

Bij een ambitie van duurzaamheid, gecombineerd met grote wateroppervlaktes, ligt algenkweek voor de hand. Omdat de opbrengst per vierkante meter algenproductie klein is, zijn grote oppervlaktes nodig. Een drijvende kweek in het water van de Slufter kan deze ruimte bieden. Een pilotproject met algenkweek in de Slufter, bijvoorbeeld uit te voeren met drijvende constructies, werd dan ook de concrete invulling. In juni 2013 is een marktconsultatie gehouden. Meerdere gegadigden, van kennisinstituten tot grotere en kleinere commerciële firma's, hebben concrete interesse.

Een samenwerking met een consortium van algenkwekers ligt in het verschiet, waarbij Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam als beheerders van de Slufter de handen ineenslaan met de industrie om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van het haven- en industrieel complex van Rotterdam.Paul de Beijer

Paul de Beijer

Hoofd Asset Management

Havenbedrijf Rotterdam N.V.