Samenwerken aan waterveiligheid 2030

17 januari 2014

Samenwerken aan waterveiligheid 2030

Op Prinsjesdag 2013 verscheen het Deltaprogramma 2014. Hierin staat een aantal conceptdeltabeslissingen, die in de loop van 2014 worden uitgewerkt en dan aan de politiek worden voorgelegd. De beslissingen gaan onder meer over een nieuwe normering op basis van risicobenadering en over manieren om de ruimtelijke inrichting van Nederland méér waterrobuust te maken. Concepten als meerlaagsveiligheid en adaptief deltamanagement vragen om nieuwe afwegingen in ruimte en tijd. De verwachting is dat de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en marktpartijen voor grote nieuwe opgaven komen te staan. En dat zij elkaar bij de realisatie daarvan nog meer dan voorheen nodig zullen hebben.

Voor de uitvoering van de deltabeslissingen moeten de komende jaren de nodige financiële middelen gevonden worden. Tegelijkertijd is er sprake van een voortdurende spanning op de budgetten; zeker in deze tijd van recessie. Nog een reden voor overheden om elkaar steeds vaker op te zoeken. Door over de eigen beheergrenzen en organisatiegrenzen heen te werken, kan efficiëntiewinst geboekt worden. Dit kan bijvoorbeeld gestalte krijgen in de uitvoering van maatregelen voor of met elkaar, in gezamenlijke inkoop, maar ook in het delen van schaarse experts zoals projectmanagers waterveiligheid. In het boekje 'Samenwerken aan waterveiligheid 2030' staat een tool die kan helpen bij de dialoog over samenwerking bij concrete opgaven.

Bij de totstandkoming van dit boekje is een aantal studies gebruikt, waaronder het rapport Water keren en combineren (AT Osborne en Deltares), Trends en scenario's voor samen werken aan waterveiligheid (NC Advies) en Slim samenwerken aan waterveiligheid (Berenschot). Je kunt deze rapporten opvragen bij rik.jonker@rws.nl of erna.ovaa@rws.nl