Regionale samenwerking Flevoland krijgt impuls

16 april 2013

Regionale samenwerking Flevoland krijgt impuls

Ongeveer 25 vertegenwoordigers van de Flevolandse gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat kwamen begin maart 2013 bijeen om een samenwerkingsprogramma te smeden voor het beheer en onderhoud van de wegen in Flevoland. Ook de buurprovincies waren te gast om ervaringen te delen. Deze bijeenkomst werd op initiatief van de werkgroep Beheer Onderhoud en Benutten (BOB) van het Flevolandse Vervoerberaad georganiseerd.

Jaap Lodders, voorzitter van het Vervoerberaad en gedeputeerde Infrastructuur, opende de bijeenkomst en nodigde de aanwezigen uit om nieuwe voorstellen voor samenwerking aan het Vervoerberaad te doen.

Dagvoorzitter Edwin Kaats, samenwerkingsadviseur van platform WOW en partner bij Twynstra Gudde, nam de deelnemers mee in de theorie van samenwerken. Hij benadrukte het belang van het formuleren van een gezamenlijke ambitie en het benoemen van ieders belang bij samenwerking. Als je die stap overslaat, wat in de praktijk vaak gebeurt, ligt het risico van schijnsamenwerking op de loer: Veel mooie woorden, maar in de praktijk weinig resultaat. We kennen allemaal wel voorbeelden van zo'n vorm van 'samenwerking'! Liever met weinig mensen aan de slag voor een concreet doel waar deelnemers enthousiast voor zijn, dan een grote vergadertafel vol met mensen die op elk voorstel een 'maar' weten te formuleren. Zijn advies is dan ook: laat energie leidend zijn en niet posities.

Vervolgens gaf Rob van der Werff, hoofd van de afdeling Infrastructuur bij de provincie, een terugkoppeling van de voorbereidende managementbijeenkomst waar gezamenlijke ambities voor een samenwerkingsprogramma werden benoemd. Daar kwamen vier thema's uit: verkeersmanagement, gladheidbestrijding, inkoop&aanbesteding en leren &ontwikkelen.

Voor het eerste onderwerp, verkeersmanagement, ligt er al een samenwerkingsprogramma om verkeershinder te minimaliseren. Daarom ging de aandacht vooral uit naar de drie andere onderwerpen. Deze hebben allemaal geleid tot concrete plannen:

- Bij de gladheidbestrijding is het doel dat de automobilist en fietser niet merkt op wiens weg hij rijdt: het beleid voor gladheidbestrijding wordt (nog) beter tussen de verschillende wegbeheerders gecoördineerd. Dat wordt zichtbaar op een gezamenlijke kaart waar strooiroutes en strooibeleid op elkaar zijn afgestemd. Die kaart is voor het volgende winterseizoen af.

- Bij de inkoop en aanbesteding zal de winst voor de burger vooral indirect zijn: de werkgroep gaat als team verder en gaat intensief ervaringen uitwisselen over inkoop en aanbesteding. Doel: de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden en juridische risico's zo veel mogelijk afdekken. Wanneer haal je schaal voordelen?  Door zoveel mogelijk samen in te kopen of ben je juist goedkoper uit als je optimaal gebruik maakt van de regionale markt en welke ervaringen hebben we daar dan mee?

- Het thema leren en ontwikkelen sluit aan bij de mobiliteitspool die eerder in Flevoland georganiseerd werd. Het gebrek aan goed geschoold technisch personeel wordt nu al in veel organisaties gevoeld en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden. Uitwisseling en poolvorming moeten die kwetsbaarheid verminderen.

Met deze drie concrete programma's werd de bijeenkomst afgesloten. De werkgroep BOB gaat de activiteiten volgen en waar nodig verder stimuleren.