Ontwikkelingen recreatievaart 2017

01 december 2017

Op 31 januari organiseerden Platform WOW en Stichting Waterrecreatie Nederland voor de tweede keer een bijeenkomst met als thema ‘Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart’. Dit keer stonden de volgende drie onderwerpen centraal: classificatie en afstemming vaarwegen kleine recreatievaart, vaarweginformatie en afstemming beheer. Gastheer van de bijeenkomst was de provincie Noord-Holland. Het verslag van de bijeenkomst vind je hier.

Werksessie 1. Classificatie en afstemming kleine recreatievaart (E, F, G netwerk)
Met het opstellen van de Basisvisie Recreatievaart 2015-2020 en de ondertekening van de bestuurlijke afspraken is weer een stap gezet voor de borging van het landelijke vaarroutenetwerk voor de grote recreatievaart. Als het gaat om het routenetwerk voor de kleine recreatievaart zijn er (nog) geen afspraken per beheergebied. Wat zijn de ervaringen? Wie is of neemt verantwoordelijk(heid)? Welke afstemming is gewenst? Hoe ga je om met regionale verschillen? Jaap Brouwer, Waterrecreatie Nederland, lichtte de trends en ontwikkelingen met betrekking tot (kleine) waterrecreatie toe. Naast veranderingen in gebruik is regelgeving veranderd. Praktijk leert dat het netwerk kwetsbaar is. De opgave is om gebruik van het netwerk te faciliteren, het beheer van het fijnmazige netwerk beter te organiseren en het netwerk beter te benutten en in te richten. Na de presentatie zijn deelnemers in drie groepen met elkaar in discussie gegaan over classificatie van het fijnmazige netwerk, beleidsmatige, juridische en financiële borging van het netwerk en doelgroepen en voorzieningen en sociaal-economische betekenis en duurzaamheid van het netwerk voor de kleine recreatievaart.


Follow-Up
In samenwerking met provincies, waterschappen en gemeenten werkt Waterrecreatie aan het opstellen van een plan van aanpak.

Werksessie 2. Vaarweginformatie
Er wordt op verschillende manieren informatie aan de vaarweggebruiker aangeboden. Naast www.vaarweginformatie.nl zijn er andere apps en websites ontwikkeld of in ontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat de aanwezige vaarweginformatie op de goede manier door de recreatieve vaarweggebruiker kan worden benut?  Bart Bosman, verkeersmanager bij de Provincie Noord-Holland lichtte de huidige beschikbaarheid en organisatie van vaarweginformatie toe.


Follow-up
De input van de werksessie is meegenomen in de nieuwe website die voor vaarweginformatie.nl wordt ontwikkeld. Ook wordt de input meegenomen in de ontwikkeling van diverse apps.

Werksessie 3. Afstemming beheer
Het recreatietoervaartnet wordt door verschillende partijen beheerd. Wie doet wat? En hoe kan beheer (nog) beter worden afgestemd? Monique Kölliker, beleidsadviseur Programma Waterrecreatie, Provincie Noord-Holland, neemt in haar presentatie deelnemers mee in het proces van het beheeroverleg Waterrecreatie en het ontwikkelen van de Agenda Beheer. Tijdens de totstandkoming van de Waterrecreatievisie Noord-Holland hebben betrokken waterbeheerders aangegeven kansen te zien in het slim verbinden van werkzaamheden, betere afstemming en een nieuwe manier van samenwerken. De conclusie was dat beheerders elkaar goed moeten leren kennen, van elkaar moeten weten wat men wil en gaat uitvoeren, om zo samen tot een meerjarenplan te kunnen komen. Ambtelijk is vervolgens gewerkt aan een beheeragenda waarin de verschillende opgaven op het gebied van beheer voor de waterrecreatie zijn geïnventariseerd en verdeeld zijn in zes thema’s. Dit zijn thema’s die nu al spelen. Deze opgaven en thema’s worden ook gedragen door de waterrecreatiesector. Bij het prioriteren van thema’s is de gebruiker centraal gesteld. Prioriteiten voor 2017 zijn: waterplanten, veiligheid en een gezamenlijke front office.
Aan de hand van de Beheeragenda van de provincie Noord-Holland zijn tijdens de werksessie best practices en verbeterpunten uitgewisseld.


Follow-up
De beheerders in Noord-Holland zijn verder aan de slag met invulling geven aan de Beheeragenda. De provincie Zuid-Holland is bezig met het opstellen van samenwerkingskaarten, vergelijkbaar met de regionale ambitiekaarten in Noord-Holland.