Nieuwsbrief oktober: Samenwerken in de (afval)waterketen

13 oktober 2014

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van oktober 2014.

Samenwerken is een begrip dat vaak te pas en te onpas wordt gebruikt.
Zoals in het Bestuursakkoord water (BAW 2011) is opgenomen, ligt er in de afvalwaterketen een forse opgave om voor 2020 de uitgaven flink minder te laten stijgen (minder meerkosten). Gemeenten (inzamelaar van het afvalwater) en waterschappen (zuiveraar van het afvalwater) zullen gezamenlijk invulling moeten geven aan een bezuinigingsopgave van € 380 miljoen per jaar: € 140 miljoen door gemeenten, € 100 miljoen door waterschappen en € 140 miljoen gezamenlijk. Daarnaast moeten ook de drinkwaterbedrijven nog eens € 70 miljoen bezuinigen. Voorwaar een niet geringe opgave. Als individuele organisaties hieraan invulling moeten geven zal dit niet leiden tot het gewenste resultaat. Samenwerken en kennis delen is hierbij dan ook het sleutelwoord. Daarom zijn in heel Nederland regionale samenwerkingsverbanden gestart, wordt er kennis gedeeld en samen gezocht naar oplossingen die een bijdrage leveren aan deze opgave.

Veghel maakt in dit kader deel uit van het Samenwerkingsverband Doelmatig Waterbeheer As50+, waarin Veghel samen met zeven andere gemeenten en het waterschap Aa en Maas invulling geeft aan de opgave. We zijn op de goede weg en de visitatiecommissie heeft laten weten dat we in het proces op dit moment de koppositie innemen. Daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we er nog lang niet zijn.
In Veghel hebben we nu bedacht dat het samenwerken in de afvalwaterketen niet pas begint bij de gemeente als ontvanger van het afvalwater, maar al bij de lozer. En omdat de gemeente Veghel enkele grote bedrijven in haar gemeente heeft, waarbij veel afvalwater vrijkomt, is het logisch dat met deze bedrijven overleg plaatsvindt over de wijze waarop met de afvalwaterstromen wordt omgegaan. Om deze kennis en ervaringen met anderen te delen organiseert de gemeente Veghel in samenwerking met de Water Ontmoet Water op 20 november aanstaande een regionale bijeenkomst over samenwerking in de afvalwaterketen (zie verderop in deze Nieuwsbrief). Doel van deze bijeenkomst is kennis uitwisselen en kansen in beeld brengen die samenwerking voor de diverse partijen - lozer, gemeente en waterschap - biedt. Als dagvoorzitter hoop ik velen van u en uw collega's te mogen treffen om deze dag samen invulling te geven. Ik kijk hier vol verwachting naar uit.

Tot ziens op 20 november!

Eja Praasterink,
Manager afdeling Ruimte
Gemeente Veghel

Eja Praasterink