Nieuwsbrief maart: Ketenaanpak essentieel voor drinkwaterproductie

14 maart 2016

Ketenaanpak essentieel voor drinkwaterproductie, nu en in de toekomst

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2016.

Water Ontmoet Water is van belang voor Vewin, de vereniging van waterbedrijven. De drinkwaterbedrijven in Nederland zorgen ervoor dat er 24 uur per dag betrouwbaar drinkwater uit de kraan komt. Daarvoor wint het drinkwaterbedrijf water uit de ondergrond of het oppervlaktewater, zuivert dat water en zorgt ervoor dat het via het leidingnet bij de klant komt. Drinkwaterbedrijven werken voor het uitvoeren van deze publieke, wettelijke taak in een bestuurlijke omgeving van de partners van het Bestuursakkoord Water; gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk/Rijkswaterstaat. We hebben met elkaar te maken, zowel inhoudelijk en bestuurlijk  in de verantwoordelijkheid voor schoon oppervlaktewater en grondwater.

Verbindingen leggen is afspraken maken

Het is belangrijk de verbindingen te leggen, die maatschappelijk gezien voor de inwoners van ons land een meerwaarde betekenen in rendement en prestaties en duurzaamheid in de keten van water. Overheden en drinkwaterbedrijven hebben afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen.  De VNG, Unie van Waterschappen en Vewin hebben onlangs de Kansenkaart Waterketen gepresenteerd. De kaart laat zien hoe  partijen elkaar bereiken in de waterketen en hoe drinkwaterbedrijven  kunnen aanhaken bij de samenwerking. Een goede regionale samenwerking leidt tot minder kosten, betere dienstverlening en minder kwetsbaarheid.

Drinkwater heeft een groot belang in de omgeving

De ruimte in de ondergrond is van groot belang voor de levering van drinkwater. In de ondergrond  ligt 120.000 km aan drinkwaterleidingen.
Drinkwaterwinning is een zeer kwetsbare functie in de ondergrond. Waterbedrijven worden geregeld geconfronteerd met verontreinigingen in het grondwater. Activiteiten in de (diepe) ondergrond vormen  in toenemende mate een risico voor de bronnen voor de drinkwaterbereiding. Extra voorzorg bij nieuwe ondergrondse functies is daarom nodig, zeker als risico's nog onvoldoende bekend zijn. Bij conflicterende functies in de ondergrond moet de drinkwatervoorziening voorrang krijgen. We moeten immers ook voor komende generaties veilig, gezond, lekker en betaalbaar drinkwater veilig stellen.

60% van het drinkwater wordt bereid op basis van grondwater, de andere 40% op basis van oppervlaktewater. Hiervoor wordt water ingenomen van rivieren als de Rijn, de Maas en de Lek. Ook hier is samenwerking met de waterpartners de sleutel naar schonere bronnen. Het Rijk werkt momenteel aan een Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit plan zijn aanvullende maatregelen nodig, bovenop de Stroomgebiedbeheersplannen, om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater te verbeteren. Vewin ondersteunt de ambitie van het kabinet om chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik, waaronder de drinkwaterproductie, te realiseren. Voor dit doel zijn alle waterpartners en de hele keten nodig, Water Ontmoet Water is wat Vewin betreft dan ook een belangrijke schakel in deze aanpak.

Arjen Frentz
Bestuurslid Water Ontmoet Water, manager beleid en plv. directeur Vewin

Arjen Frentz