Nieuwsbrief maart: Drinkwaterbedrijven sluiten aan aan bij WOW

29 maart 2015

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2015.

Dunea N.V., drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in westelijk Zuid-Holland, is onlangs, namens de drinkwaterbedrijven in Nederland, toegetreden tot Water Ontmoet Water. Ook de Vewin, vereniging van drinkwaterbedrijven, is aangesloten. Drijvende kracht hierachter is het Bestuursakkoord Water. Dit akkoord roept de vijf ondertekenaars (Rijk, VNG, IPO, UvW en Vewin) op om met elkaar te zoeken naar samenwerkingsvormen, die uiteindelijk leiden tot minder financiële lasten bij burgers en bedrijven.

Verbindingen maken met andere partijen. Dunea maakt van oudsher gebruik van de verbinding van water en natuur om goed drinkwater te maken in het westen van Nederland voor 1,2 miljoen klanten. Ook mogen wij een vergelijkbaar aantal recreanten ontvangen in onze duin- en natuurgebieden.

Dunea werkt al lang samen met twee waterschappen. Met waterschap Rivierenland delen wij onze zorg om de kwaliteitsbeheersing van het oppervlaktewater in de Afgedamde Maas. Immers, dit water drinkt onze regering en ons koningshuis, maar ook vele andere inwoners in het voorzieningsgebied. Alles wat wij bij de bron goed weten te regelen, maakt het produceren van drinkwater eenvoudiger. Een goed contact met Rijkswaterstaat, als beheerder van deze rivierarm, biedt hiertoe ook mogelijkheden.

Met hoogheemraadschap Rijnland werken we samen in de waterketen. Gezamenlijk verzorgen wij het gehele rioolbeheer voor de gemeente Noordwijkerhout; dit tot grote tevredenheid van die gemeente en haar inwoners. Deze samenwerking heeft Dunea en Rijnland op weg geholpen om te zoeken naar meer samenwerkingsvormen. Recent zijn afspraken gemaakt over assetmanagement. Rijnland wil graag leren van de ervaringen van Dunea en we hebben dit geconcretiseerd door een convenant aan te gaan over het beheer van de persriolen van Rijnland. Gaandeweg kunnen we kennis delen over goed assetmanagement voor leidingen in de openbare ruimte.

Dunea verwacht dat er nog veel meer zaken zijn, die bij een gezamenlijke aanpak, uiteindelijk kunnen leiden tot lagere maatschappelijke kosten. Zo zou met name de samenwerking tussen de gemeenten en Dunea kunnen leiden tot een optimaler beheer van de openbare ruimte. De gemeenten, zelf ook leidingbeheerder voor wat betreft het rioolstelsel, laten kansen liggen om oplossingen te vinden voor optimaal beheer van de steeds maar drukker wordende ondergrond. Er is een afwenteling van kosten gaande op alle kabel- en leidingbeheerders. Plannen worden niet gewogen op het totaal aan maatschappelijke kosten. Dit leidt tot heel veel kabel- en leidingverleggingen met de daarbij behorende hoge kosten.

Dunea meet haar prestaties van de levering van water onder meer aan de zogenaamde OLM, de Ondermaatse Leverings Minuten: hoeveel tijd in een jaar is onze klant gemiddeld verstoken van drinkwater? Voor Dunea was  dat in 2014 circa 16 minuten. Dit wordt veroorzaakt door ongepland onderhoud (4 minuten), leidingbreuken, maar ook door gepland onderhoud voor verleggingen en vervangingen (11 minuten). Deze laatste categorie is verreweg de grootste. Voor de betrokken partijen ligt er een uitdaging om goede onderlinge afspraken te maken over assetmanagement,  waardoor de totale maatschappelijke kosten worden geminimaliseerd. Graag roep ik de gemeenten op ook (vanuit het Bestuursakkoord Water) hier meer mogelijkheden voor te gaan onderzoeken.

Door deel te gaan nemen aan WOW hoopt Dunea nieuwe wegen te ontdekken om blijvende verbeteringen door te voeren vanuit samenwerking en oog voor ieders belang. Dit leidt uiteindelijk tot een leefomgeving, die zo min mogelijk kost en toch van hoog kwaliteitsniveau is om het maatschappelijke proces te kunnen laten plaatsvinden.

Ad de Waal Malefijt,

Sectormanager Water Dunea en bestuurslid Water Ontmoet Water

Ad de Waal Malefijt