Nieuwsbrief maart: De slimste combinatie brengt ons tot de next level

23 maart 2017

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2017.

Met groot genoegen mag ik het voorwoord schrijven van de WOW nieuwsbrief van maart 2017. Als ik mijn buitenlandse collega's ontmoet in Nederland verwelkom ik ze hartelijk met een vriendelijk ongemak dat men zich op een betrekkelijk onveilig stukje Europa bevindt.

Vandaag de dag zouden ze me begrijpend aankijken, refererend aan de geo politieke verhoudingen. Maar mijn antwoord gaat in op het veiligheidsprofiel. Er is een nationaal risicoprofiel opgemaakt en in de top-5 staat tweemaal water: eenmaal voor een zee-scenario en eenmaal met een rivier-scenario.

Als iedereen zich dit wat op zich laat inwerken, zou het ons geen moeite moeten kosten om:

  • de impact op onze continuïteit van de samenleving te kennen;
  • als bevoegd gezag voorbereid te zijn om alsdan gezagsvol op te treden;
  • bedrijven zich ervan te laten vergewissen hoe zij zich hiertoe prepareren.

Raketgeleerdheid

Wij weten allemaal dat dit meer raketgeleerdheid is dan op het eerste oog lijkt. Dát was dan ook reden om in ons land met veiligheidsregio's, waterschappen, Rijkswaterstaat, ministeries I en M en Veiligheid en Justitie een programma te ontwikkelen waarin alle regio's helder krijgen - op postcode niveau - wat de impact is van hoog water. En dat doen alle regio's met een opgemaakte handreiking die ook weer met hun bijdrage is samengesteld. De uitwerking hiervan vraagt veel samenwerkingskracht in de regio.

Landelijk dekkend stelsel van impactanalyses

Wanneer we een landelijk dekkend stelsel hebben van impactanalyses is ook duidelijk waar welke zwakke plekken zitten om op in te zetten én dit is een belangrijke bouwsteen voor de voorbereiding van handelingsperspectieven (populair gezegd: evacuatiestrategieën).

The next level

Er is al veel kennis in ons land. We hebben daarin de luxe positie dat slechts de slimme combinatie ons tot de 'next level' brengt. Dit combineren vraagt niet alleen kennis, maar schreeuwt om het meervoud: kennissen! 

Elkaar kennen en weten

Rondom weg, water en crisismanagement zijn veel partijen betrokken, en daarom is elkaar kennen en weten wat rond gaat zo belangrijk. Daarmee is ook de participatie van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in WOW verhelderd. 'Niet' vanuit één regio, maar als vertegenwoordiging van een werkend netwerk.

Ik wens je in deze nieuwsbrief weer veel inspiratie, kennisverbreding en verdieping.

Carlo Post

Algemeen Directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, landelijk projectverantwoordelijke Water & Evacuatie en bestuurslid Water ontmoet Water

Carlopost2016 500