Nieuwsbrief juni: Smart Mobility en het vervullen van beloftes

21 juni 2018

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juni 2018.

In deze nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteedt aan de activiteiten van Platform WOW op het gebied van Stedelijk verkeersmanagement en Smart Mobility. Deze bijeenkomsten vinden plaats in nauw overleg met het Landelijk Verkeersmanagement Vakberaad, hèt overleg van wegbeheerders over verkeersmanagement.

Na drie eerdere regionale bijeenkomsten Stedelijk verkeersmanagement in 2016 zijn we nu aan de slag gegaan met twee onderwerpen: Evaluatie & Zichtbaarheid en Multimodaliteit. Voor beide onderwerpen zijn stappen gezet. Zo is voor ‘Evaluatie en Zichtbaarheid’ een inventarisatie uitgevoerd van bestaande studies en is voor ‘Multimodaliteit’ een conceptueel kader opgesteld dat in de praktijk getoetst zal worden. In de bijeenkomsten zal dit worden toegelicht en wordt er gezamenlijk over gesproken.

Smart Mobility overkomt je niet

Platform WOW heeft zich ten doel gesteld de bewustwording bij wegbeheerders ten aanzien van Smart Mobility te vergroten, kennis hierover met elkaar te delen en te verspreiden. Dit alles vanuit de gedachte dat het ons niet overkomt, maar dat we als verantwoordelijke wegbeheerders volop aan ‘de wedstrijd’ meedoen.

Structureel contact

Zo hebben we vorige maand in Zuid-Nederland een bijeenkomst Smart Mobility gehouden, deze maand in Zuid-Holland en zullen er de tweede helft van het jaar nog een paar volgen. Naast deze bijeenkomsten was er ook nog een webinar over data in relatie tot Smart Mobility. Daarnaast heeft Platform WOW voor structureel contact tussen de diverse Smart Mobility-initiatieven in ons land.

Toekomst

Wanneer je de beide onderwerpen - Stedelijk verkeersmanagement en Smart Mobility - zo naast elkaar ziet, dan is meteen de enorme samenhang en verwevenheid duidelijk. Aan de ene kant de verantwoordelijk wegbeheerder/verkeersmanager die met het instrumentarium van vandaag iedere dag weer bezig is met het in goede banen leiden van het verkeer en vervoer. Aan de andere kant ontwikkelingen die gaande zijn in relatie tot mobiliteit en verkeer en veel kansen bieden. Het gaat dan om connected, coöperatief en autonoom rijden en emissieloze voertuigen. Kansen zijn vergroting van de toegang tot mobiliteit (namelijk voor iedereen), veel grotere verkeersveiligheid, een betere doorstroming en schone mobiliteit.

Transitie

We weten alles van het verkeer, kijken mee en zijn in staat om het allemaal te ‘regelen’. Maar zover zijn we nog niet, eerst moeten we nog door een transitie heen en laten studies ook zien dat er nieuwe uitdagingen op ons afkomen. Zoals de benodigde wegcapaciteit bij zelfrijdende voertuigen (binnen en buiten de steden), bedreigingen voor collectieve systemen etc. Dat betekent dat er voor de wegbeheerders uitdagingen genoeg zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld in de stedelijke gebieden de aandacht blijven behouden voor collectieve systemen, verkeersluwe binnensteden en dergelijke. Buiten de steden zullen we moeten eisen dat als we de stap zetten van louter rijtaak-ondersteunend naar zelfrijdend de techniek ook zover is dat het geen extra capaciteit op de wegen zal vergen, maar juist dat de toegenomen vervoervraag kan worden geaccommodeerd binnen de bestaande infrastructuur.

Samenwerken met de markt

Persoonlijk denk ik dat we in samenwerking met ‘de markt’ heel ver kunnen komen door uiteindelijk diensten in te kopen waarbij aan de hand van de juiste prestatie-eisen de kansen van de ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement en Smart Mobility worden benut. Er worden op het moment mooie stappen gezet, denk aan de landelijk beter benutten programma’s ivri en icentrale. Het denken in diensten, prestatie-eisen en kpi’s, een gemeenschappelijke ‘datalaag’ en dergelijke krijgt concreet vorm. Er zijn veel pilots in Nederland op het gebied van coöperatie en zelfrijdend. Opschaling is wenselijk en dat in een transitie en overgangsperiode waar én het verkeerssysteem hybride is, en er veel, heel veel, aan de infrastructuur wordt gesleuteld om het uit te breiden en te vervangen. Wat een mooie tijd!

Ik reken erop dat we volgend jaar ons land gezamenlijk kunnen presenteren tijdens het Europese ITS-congres in Brainport/Eindhoven. Het thema voor het congres is ‘fullfilling its promises’. Dat is net wat er moet gebeuren.

Chris de VriesChris de Vries

Directeur Beheer en Uitvoering Provincie Noord-Holland / voorzitter WOW Noord-Holland