Nieuwsbrief januari: Samenwerking in gebiedsontwikkeling

17 januari 2014

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van januari 2014.

Binnen het werkveld van Platform WOW zijn veel voorbeelden te vinden van succesvolle samenwerking tussen waterbeheerders. Vaak heeft deze samenwerking betrekking op het feitelijk beheer van waterlichamen. Steeds meer zien we dat ingrepen in waterlichamen of watersystemen, onderdeel zijn van een veel bredere gebiedsontwikkeling. Ook voor deze gebiedsontwikkeling geldt dat samenwerking tussen verschillende partijen (zowel publiek als privaat) vaak cruciaal is om een resultaat te bereiken dat kan rekenen op voldoende bestuurlijk, maatschappelijk en financieel draagvlak. Daarnaast moet het ook voldoen aan beleidsmatige en inhoudelijke kwaliteitseisen.

Meerwaarde door verbreding

Er zijn vele mooie voorbeelden te noemen waarin een sectorale wateropgave is verbreed naar een bredere gebiedsopgave. Daarmee valt maatschappelijke winst te behalen: meerdere beleidsopgaven worden in één keer gerealiseerd, met meer draagvlak en voor minder geld dan bij een separate aanpak. Eén van die voorbeelden betreft het project Hurwenense uiterwaard waar samengewerkt wordt door Rijkswaterstaat, het Ministerie van EZ, Dienst Landelijk Gebied (DLG), provincie, gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en lokale partijen aan de inrichting van deze uiterwaard en de aanleg van een meestromende nevengeul. Door goed samen te werken worden hier resultaten bereikt voor de Kader Richtlijn Water, voor natuurherstel en -ontwikkeling, gescheiden peilbeheersing voor landbouw en natuur en versterking van ruimtelijke kwaliteit in brede zin. En zo zijn er vele projecten langs de grote rivieren die op deze wijze worden aangepakt.

Rol beheerder cruciaal

Aangezien projecten na realisatie ook beheerd moeten worden is het cruciaal dat vanaf het eerste uur ook toekomstige beheerders in de samenwerking worden betrokken. Vaak kan een kleine extra investering in de inrichting van grote betekenis zijn voor effectiever en efficiënter  beheer. Ook voor een meer rendabele toepassing van vrijkomende biomassa uit beheersactiviteiten zullen nieuwe samenwerkingsverbanden gaan ontstaan. Daartoe is eind november 2013 een intentieovereenkomst 'Biomassa als motor voor beheer' getekend door Rijkswaterstaat, waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en DLG. DLG speelde in de genoemde voorbeelden een verbindende rol en joeg de samenwerking aan.

Nu de Dienst Landelijk Gebied vanaf 1 januari 2015 ophoudt te bestaan is er tijdig aandacht nodig voor het borgen van de opgebouwde kennis, de brede ervaring met gebiedsontwikkeling en beheersvraagstukken en het verbinden van partijen. Zodat deze ten dienste kunnen blijven staan voor alle samenwerkingspartners.

Willie Tiggeloven,

Willie Tiggeloven

Gebiedsmanager Rivierengebied, 
Dienst Landelijk Gebied