Nieuws van het Groene Golf-team

28 februari 2014

Kosteneffectiviteitanalyse

Recent heeft MuConsult in opdracht van Het Groene Golf Team (GGT) van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van verkeerskundig beheer van verkeerslichten. Door het structureel uitvoeren van verkeerskundig beheer worden verkeersregelingen met regelmaat afgestemd op de verkeersstromen, waardoor de doorstroming zo optimaal mogelijk blijft. Daarnaast wordt de veiligheid verbeterd en kan milieuwinst behaald worden. Voor het onderzoek is alleen gekeken naar doorstromingswinst. De baten van ruim 90 door het GGT uitgebrachte adviezen zijn bepaald door VoertuigVerliesUren (VVU's) te monetariseren. De kosten van verkeerskundig beheer zijn bepaald op basis van schattingen van het GGT en met ervaringscijfers van medewerkers van regionale en lokale wegbeheerders en enkele verkeerskundige experts. Uitgaande van structureel ingericht verkeerskundig beheer met evaluaties gedurende de levensduur van VRI's is een kostenbatenratio van 1:20 aangetoond. Dit betekent dat iedere geïnvesteerde euro twintig euro aan maatschappelijke baten oplevert. Uiteraard is de werkelijk te behalen winst afhankelijk van de lokale situatie. Het onderzoek heeft aangetoond dat het verkeerskundig beheer van verkeersregelingen een zeer kosteneffectieve methode is om de stedelijke en regionale bereikbaarheid te verbeteren.

Groene Golf

Basis voor een nota VRI

Diverse wegbeheerders hebben bij het GGT de behoefte aan VRI-beleid kenbaar gemaakt. Er is echter geen kant en klaar beleidsplan dat door alle wegbeheerders gebruikt kan worden. Daarvoor zijn de verschillen tussen wegbeheerders in VRI-areaal en in organisatie te groot. Het GGT heeft daarom de basis voor een nota VRI's opgesteld. Dit is een handreiking voor wegbeheerders die hun beleid over verkeerslichten vorm willen geven. Het biedt een overzicht van de onderwerpen die in een Nota Verkeerslichten ofwel VRI-nota aan bod zouden moeten (of kunnen) komen: een plaatsings- en verwijderingsstrategie, regelstrategie, ontwerpstrategie en beheerstrategie. Over ieder aspect wordt aangegeven welke opties een wegbeheerder heeft. Het document is voorzien van toelichtingen en voorbeeldteksten en biedt verwijzingen naar richtlijnen.