Nieuwe versies Richtlijn informatie op DRIP’s en module Regelaanpak

27 maart 2017

Kennisplatform CROW en het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) hebben op 23 maart 2017 twee geheel geactualiseerde uitgaven gepubliceerd:

 • de Richtlijn Informatievoorziening op dynamische informatiepanelen;
 • de module Regelaanpak van het Handboek verkeersmanagement

Het directeurenoverleg LVMB heeft beide publicaties formeel vastgesteld en het gebruik ervan aanbevolen. De publicaties zijn bij CROW beschikbaar als onderdeel van de online kennismodule verkeersmanagement en als gratis te downloaden PDF. Verder werd er ook een nieuw werkplan vastgesteld.

LVMB-vaststellingdocs -370

Richtlijn informatie op dynamische routepanelen

Veel wegbeheerders zetten dynamische informatiepanelen boven of langs wegen (vaak afgekort tot DRIP’s) in om weggebruikers te informeren over zaken als omleidingen, reistijden, vertragingen of andere boodschappen. De DRIP’s zijn een van de instrumenten die worden ingezet in het kader van verkeersmanagement.

De richtlijn geeft wegbeheerders de kennis die nodig is om er voor te zorgen dat de weggebruiker de informatie op de DRIP's snel kan lezen, begrijpen en zonodig actie kan ondernemen. Doel is om uniformiteit te creëren in boodschappen aan de weggebruiker en daarmee een wildgroei in de informatievoorziening te voorkomen. Dit zorgt voor een goed begrip van de teksten en afbeeldingen door de weggebruiker.

De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van het LVMB en is als CROW-uitgave uitgebracht. De richtlijn is vooral bedoeld voor verkeerskundigen en wegverkeersleiders die teksten en afbeeldingen maken en willen plaatsen op DRIP’s.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de uitgave uit 2013 zijn:

 • Er is een quick reference card toegevoegd waarin alle te nemen stappen overzichtelijk op een rij zijn gezet.

 • Er zijn de nodige tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

 • De symbolen voor wegnummers hebben waar mogelijk een kader gekregen.

 • Alle zogenaamde Centricopijlen zijn nu inverse Centricopijlen in verband met de betere zichtbaarheid.

 • Er zijn de nodige aanbevelingen aangepast, onder meer m.b.t. waarschuwingsborden, gebodsborden, verbodsborden en de toepassing van tegels.

 • Er wordt meer aandacht besteed aan kleurenblindheid.

 • Een flink aantal voorbeelden zijn vervangen of extra toegevoegd.

Module Regelaanpak

De landelijke Regelaanpak is een methode voor het effectief uitvoeren van regionaal verkeersmanagement op basis van een vastgestelde regelstrategie en referentiekader volgens de GGB+ methode. De methode bestaat uit algemeen toepasbare concepten, richtlijnen, beslisregels en werkinstructies. Met deze instructies kunnen betrokkenen in een regio sneller de beleidsafspraken operationaliseren, aansluiten op toekomstige innovaties en aansluiten op landelijke ontwikkelingen.

De Regelaanpak is ontwikkeld omdat de gangbare werkwijze met regelscenario’s steeds arbeidsintensiever en complexer aan het worden is indien netwerkbreed gewerkt wordt. Bovendien bestaat het risico dat de per regio ontwikkelde methoden niet op elkaar aansluiten.

Het LVMB heeft daarom in 2015 het initiatief genomen om te komen tot een algemene standaard en werkwijze voor het operationaliseren van verkeersmanagement beleid. Dit heeft geleid tot deze module Regelaanpak binnen het Handboek Verkeersmanagement van CROW.

De module biedt een algemene werkwijze die per regio wordt uitgewerkt maar tegelijk landelijke consistentie garandeert. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor landelijke samenwerking op het gebied van opleiding, uitwisseling van personeel en softwareontwikkeling voor verkeersmanagement.

Belangrijkste aanpassingen in deze geactualiseerde uitgave ten opzichte van de uitgave uit 2015 zijn:

 • Er zijn de nodige tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

 • Er zijn een drietal voorbeelden toegevoegd die betrekking hebben op de inzet van de Regelaanpak in drie verschillende situaties: een overbelasting op het onderliggend wegennet, wegwerkzaamheden en een incident op het hoofdwegennet.

 • Er zijn extra kaders toegevoegd met o.a. informatie over de rol van de VRI-expert, bijzondere maatregelen op de snelweg, de relatie tussen geautomatiseerde werking en handmatig ingrijpen door de wegverkeersleider en de conflictafhandeling op basis van wegprioriteiten en omvang probleem.

 • Daarnaast is de gebruikte terminologie aangescherpt en verbeterd.

Voor meer informatie over de beide publicaties ga naar www.crow.nl/vmnieuws. Hier is ook een animatiefilm te zien met een toelichting op de Regelaanpak.