LVMB komt met werkplan 2013-1014

22 maart 2013

LVMB komt met werkplan 2013-2014

Op het gebied van regionaal verkeersmanagement trekken het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) en Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW) steeds meer samen op. Hierbij richt WOW zich met de scope van de tien thema's meer in de breedte op samenwerking tussen wegbeheerders en het LVMB zich specifiek op het onderwerp verkeersmanagement en dan meer in de diepte. Doel van de samenwerking is om zinvolle verbindingen te leggen die, vanuit hun mogelijkheden tot synergie, meerwaarde kunnen hebben voor beide. Ook in deze WOW nieuwsbrief dus aandacht voor het LVMB.

Op 14 maart 2013 hebben de LVMB directeuren zich gebogen over twee onderwerpen, namelijk de resultaten die in 2012 zijn behaald en welke onderwerpen in 2013 en 2014 worden aangepakt.

Concrete resultaten in 2012

In 2012 zijn door het LVMB onder andere de volgende concrete resultaten behaald:

 • gezamenlijke uitgangspunten voor verkeersmanagement, waarbinnen gezamenlijk wordt gewerkt aan regionaal verkeersmanagement, vastgesteld door het RWS Bestuur, VNG, IPO en het SkVV;
 • succesvolle pilot voor actuele informatie over wegwerkzaamheden (in samenwerking met  NDW), ten behoeve van. landelijk opererende service providers;
 • gezamenlijke reactie namens de LVMB leden op de Europese ITS-richtlijnen (EasyWay Deployment Guidelines en het nationale ITS plan);
 • concept voor een landelijk regelstrategie, in relatie tot de RWS Netwerkcategorisering en diverse bestuurlijk vastgestelde regionale regelstrategieën;
 • nationale tekststrategie voor DRIP's voor alle wegbeheerders
 • (verkenning naar) uitgangspunten voor gezamenlijke exploitatieovereenkomsten, ten behoeve van het wederzijds uitvoeren van diensten;
 • uitvoering van de generieke pakketten van de MobiliteitsAanpak, in opdracht van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (uitvoering heeft plaatsgevonden in de periode 2009-2012):
  • beschrijving van huidige stand van zaken en implementatieplannen voor vervolg van regionaal verkeersmanagement per regio;
  • raamwerk voor de processen en activiteiten bij regionaal verkeersmanagement;
  • concept eisen en architectuur voor een netwerk management systeem en bijbehorende koppelvlakken.

 LVMB Werkplan Regionaal Verkeersmanagement 2013 - 2014

De genoemde LVMB resultaten in 2012 waren vooral explorerend van aard en hebben voorgesorteerd op een stevig gezamenlijk werkplan voor de periode 2013 - 2014. Enerzijds is het (momenteel nog concept) LVMB Werkplan 2013 - 2014 gebaseerd op de uitvoeringsplannen van de regionaal samenwerkende wegbeheerders (in de genoemde regionale samenwerkingsverbanden). Anderzijds is het (concept) werkplan gebaseerd op een gezamenlijke stip-op-de-horizon voor regionaal verkeersmanagement de aankomende jaren (deze 'stip' wordt afgestemd met de Uitvoeringsagenda Overheden en het Ontwikkelprogramma VM/VI). Op 14 maart 2013 hebben de LVMB directeuren de hoofdlijnen van de opzet en inhoud van het LVMB werkplan 2013 - 2014 vastgesteld en afgesproken dat alle LVMB partners de uitvoering van een of meerdere projecten verzorgen en nagaan of hiervoor bestaande personele en financiële middelen kunnen worden aangewend.

Algemene kern van het (concept) LVMB werkplan is dat gestreefd wordt om synergie te bereiken door in het LVMB gemeenschappelijk (delen van) projecten op te pakken, die anders in meerdere regionale samenwerkingsverbanden afzonderlijk zouden worden opgepakt. Deze gemeenschappelijke aanpak in het LVMB leidt tot betere kwaliteit doordat expertise kan worden gebundeld tot lagere gezamenlijke kosten doordat ´dubbele´ inzet van mensen en middelen kan worden beperkt en tot meer uniformiteit tussen de regionale samenwerkingsverbanden onderling. Dit laatste is gewenst voor landelijke opererende service providers (bijvoorbeeld door de landelijke afstemming van wegwerkzaamheden), ICT-leveranciers (door het gebruik van dezelfde standaarden en koppelvlakken, zoals DVM Exchange en gemeenschappelijke specificaties van een netwerkmanagement Systeem, NMS) en voor RWS (die streeft naar landelijke uniformiteit binnen haar eigen organisatie waar dat nodig en mogelijk is).

Voorgenomen projecten in hetLVMB Werkplan 2013 - 2014

Vooralsnog bestaat het concept LVMB Werkplan 2013 - 2014 uit de volgende clusters, waarbij per cluster nog een definitieve keuze voor projecten moet worden gemaakt:

Cluster 1. Uitvoering van RVM

In dit cluster wordt vooral gewerkt aan de kennis en ontwikkeling op operationeel gebied. Hoe wordt dat nu per regio georganiseerd en welke praktische vragen en oplossingen zijn er? Daarbij wordt ook expliciet gekeken naar de regiodesk van RWS en afspraken die wegbeheerders onderling kunnen maken voor het uitvoeren van activiteiten in elkaars beheergebied.

Cluster 2. Faciliteren en voorbereiden van de uitvoering van RVM

Binnen dit cluster wordt aandacht besteed aan het mogelijk maken van een effectieve en efficiënte uitvoering van RVM. Daarbij moet worden gedacht aan de techniek (in de vorm van een NMS en het beheer ervan) maar ook organisatie en verkeerskundige aanpakken voor RVM. Ook de gemeenschappelijke afspraken voor bv. het gebruik en inzetten van instrumenten zoals DRIP's wordt hier besproken en afgestemd.

Cluster 3. Afstemming (uitvoering vindt plaats door derden

Naast de inhoudelijke ontwikkeling en operatie, wordt ook de verbinding gezocht met de omgeving van RVM. Daar bij kijkt het LVMB naar 3 belangrijke dossiers: verkeersinformatie, incident management, en evenementen en wegwerkzaamheden.

Cluster 4. Ontwikkeling(en)

Ook op strategisch niveau is aandacht voor verkeersmanagement, zowel in Nederland door I&M als internationaal in Europa. Het LVMB wil haar bijdrage leveren vanuit haar kennis op het gebied van RVM bij deze strategische ontwikkelingen en zoekt hiervoor ook de afstemming. Belangrijk daarbij is om te werken vanuit inzicht in de effectiviteit en efficiency van RVM.

Naast de clusters en projecten in het (concept) LVMB werkplan voert het LVMB Programmabureau een aantal meer generieke activiteiten uit. Dit zijn onder andere communicatie over regionaal verkeersmanagement, 'branding' van het LVMB, actieve kennisdeling over bereikte resultaten, opstellen van een gemeenschappelijke 'stip op de horizon', evaluatie (inhoud en proces) van het LVMB eind 2013, algemene advisering aan wegbeheerders (bv. over verkeersmodellen en kleine infrastructurele maatregelen, KIM's, wellicht in samenwerking met het CROW), onderhouden van contacten met de bestuurlijke koepels en de algemene monitoring van voortgang van de projecten in het werkplan.