Landelijk Waterloket

03 juni 2013

Landelijk Waterloket

Het project Landelijk Waterloket heeft het doel de service- en slagkracht van waterbeheerders te vergroten door:

- Het ontwikkelen van een website die burgers naar het juiste loket of de juiste beheerder verwijst;

- Het ontwikkelen van een productencatalogus ter ondersteuning van de loketten, waarin veelvoorkomende vragen en antwoorden staan.

- Een verkenning uit te voeren naar een landelijk meldpunt voor urgente klachten en meldingen, die met name buiten kantooruren binnenkomen.

Dit Landelijk Waterloket is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten.

Tijdens de goed bezochte workshop op de landelijke WOW dag 4 april zijn de deelnemers geïnformeerd over de inhoud van het project en gevraagd naar hun mening over dit initiatief. Het merendeel van de deelnemers reageerde positief op het initiatief om tot een Landelijk Waterloket te komen. In de discussie die volgde zijn een aantal waardevolle suggesties naar voren gebracht, waarvan is toegezegd deze mee te nemen in het vervolgtraject.

De belangrijkste suggesties zijn om het initiatief niet te beperken tot het oppervlaktewater, maar ook betrekking te laten hebben op het grondwater en het drinkwater. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het feit dat niet iedere burger over internet beschikt. Benadrukt is dat de gemeenten het eerste aanspreekpunt voor de burger zijn, waarbij de burger de gemeente op verschillende manieren kan benaderen. Voor wat betreft het landelijk meldpunt is geadviseerd om dit 24 uur per dag open te stellen en uitsluitend telefonisch bereikbaar te laten zijn. Aan dit landelijk meldpunt zal door een goede communicatie bekendheid moeten worden gegeven.

Recent heeft de projectgroep Waterloket het vervolgtraject benoemd. Het project bestaat uit drie deelprojecten conform de genoemde driedeling. Voor ieder deelproject is een projectleider gezocht en gevonden. Deze projectleiders hebben kennis van en ervaring met de afzonderlijke deelprojecten. Per deeltraject wordt de komende tijd gewerkt aan een plan van aanpak; dit zal in het najaar ter besluitvorming aan de initiatiefgroep WOW worden voorgelegd.

Kees Vonk, voorzitter van de projectgroep Waterloket

Kees Vonk