Gezocht: innovaties voor sterke dijken

29 februari 2016

Gezocht!

Marktpartijen en kennisinstellingen worden uitgedaagd om innovatieve maatregelen te bedenken voor sterkere dijken. Waterschappen en Rijkswaterstaat, verenigd in de POV Piping, zoeken naar originele en effectieve manieren om het faalmechanisme Piping bij dijken te voorkomen.

De markt kan vernieuwende technieken en producten aandragen die de kosten en de maatschappelijk gevolgen van dijkversterking verminderen. De uitvraag voor de marktpartijen moet het overzicht van innovatieve maatregelen om piping tegen te gaan verder aanvullen.

Bij Piping stroomt water door of onder de dijk. Als daarbij zand meespoelt, verzwakt de dijk en dreigt een dijkdoorbraak. Een zestal waterschappen heeft op basis van de in ontwikkeling zijnde nieuwe rekenregels ten aanzien van piping een quickscan uitgevoerd. De waterschappen kwamen tot het beeld dat van de ruim 940 kilometer onderzochte dijk ongeveer 540 kilometer mogelijk niet voldoet aan de nieuwe conceptrekenregel. Dit kan grote financiële en ruimtelijke consequenties hebben. Traditionele dijkverbeteringen kunnen gaan leiden tot de aanleg van forse pipingbermen van enkele tientallen meters tot zelfs meer dan honderd meter breed. Of tot dure technische constructies zoals damwanden.

De POV Piping heeft de ambitie om de waterveiligheid te verbeteren tegen aanvaardbare kosten en met minder ingrijpende gevolgen voor natuur en inwoners. Hierbij werkt de POV Piping intensief samen met marktpartijen via de Taskforce Deltatechnologie.

Uit het eigen netwerk en via de methode ‘deep websearch’ (een slimme manier om via gekoppelde zoektermen en alternatieve zoekmachines databases te doorzoeken) heeft de POV Piping inmiddels 27 ideeën verzameld. Deze lijst moet compleet worden door de inbreng van marktpartijen en kennisinstellingen. Dat kunnen aannemers, uitvinders, studenten en ingenieurs zijn, mensen van binnen en buiten de sector. Nu wordt de markt gevraagd of er naast de bestaande 27 ideeën nog andere ideeën zijn. Op korte termijn wordt dezelfde vraag aan de kennisinstellingen gesteld.

Na een beoordeling van alle ideeën worden de meest kansrijke innovaties geselecteerd voor een vervolgtraject gericht op toepassing bij dijkversterkingen.

Voor meer informatie: website POV Piping