Gezamenlijk bewegwijzeringscontract

19 januari 2011

De provincies Zuid-Holland en Overijssel en Rijkswaterstaat besteden sinds voorjaar 2009 samen hun bewegwijzering uit aan marktpartijen. Na een gezamenlijke aanbesteding viel de keuze hiervoor op de marktpartijen Tebodin (voorbereiding, regie en het beheer van de database), Heijmans, Agmi BV en Naamplaat (plaatsing en levering van borden).

Algemene winstpunten

Rijkswaterstaat en de provincies Zuid-Holland en Overijssel werken samen in een Samenwerkingsmodel Bewegwijzering. Door deze samenwerking in het aanbesteden van de bewegwijzering willen deze wegbeheerders een aantal winstpunten realiseren:

 1. Marktpartij zorgt voor uniformering van de aanduidingen;
 2. Hogere kwaliteit door centrale toetsing referentieontwerp door Dienst Infrastructuur RWS en gedurende een looptijd door marktpartij;
 3. Financiële voordelen door landelijke inkoop;
 4. Uniformiteit in de uitvoering door één PVE;
 5. Product voor Tebodin is input voor de uitvoering (goede afstemming);
 6. Database bebording op orde.

Regionale winstpunten

 1. Minder werk: ontzorgen van de regio doordat de klus is uitbesteed en al is aanbesteed;
 2. Efficiënter werken: verbeteren van het proces: overal dezelfde bebording en werkwijze en geen aanbestedingsprocedures (tijdwinst);
 3. Kosten voor onderlinge afstemming minimaal;
 4. Regievoering, afstemming en coördinatie ligt bij de markt;
 5. Toetsing en toezicht in realisatiefase door marktpartij.

Aad van Velden, provincie Zuid-Holland vat het als volgt samen: "het proces van gezamenlijk aanbesteding startte eind 2007. RWS werkte al met Tebodin en de provincies Zuid-Holland en Overijssel werkten met de ANWB. We waren als provincies per 1 januari 2009 toe aan een nieuw contract. De aanbesteding moest Europees worden gedaan. Het verwezenlijken van een eenduidige bewegwijzering en gezien de hoeveelheid tijd en energie die je daar dan in moet steken als provincie, waren voor ons aanleiding een reële voor samenwerking in aanbesteding met andere wegbeheerders. Zodoende gingen met anderen in gesprek. De provincie Overijssel bleek in eenzelfde situatie te zijn en Rijkswaterstaat was toe aan het vernieuwen van hun bewegwijzeringscontract. Een gunstige samenloop van omstandigheden voor samenwerking.

Door het aanbestedingsmodel van bewegwijzering zoals we dat nu hebben gerealiseerd, hebben we onze wensen kunnen verwezenlijken. Het model is efficiënt ingericht, waarbij de vereiste kwaliteit wordt geleverd tegen de laagst mogelijke kosten. Door de inrichting van een effectieve organisatie en een heldere werkverdeling geven we maximaal invulling aan het principe dat we willen volgen: 'de markt, tenzij'. We hopen hiermee een aanzet te hebben gegeven voor een eenduidige bewegwijzering in Nederland, waaruit een gezamenlijke database kan ontstaan."

Afspraken en werkwijze

Het resultaat is een contract dat bestaat uit 4 percelen. Deze zijn toebedeeld aan meerdere marktpartijen. In januari 2009 startte het contract met Tebodin en in april 2009 startte de overeenkomst met Agmi BV, Heijmans en Naamplaat. De overeenkomst bestrijkt een periode van twee jaar met een optie op drie maal verlenging. De afspraken omvatten alle bebording, van aanlegprojecten, reguliere aanpassing, vervangingsplan met of onder wijzigingen van de lay-out en vervanging van borden na schade.

Tebodin heeft perceel 1 en is het aanspreekpunt (loketfunctie) voor de wegbeheerders en voor de aannemers. Tebodin vervult in perceel 1 de volgende rollen:

 1. De voorbereiding: dus het opstellen van de tekststrategie;
 2. De uitwerking: het opstellen van het bewegwijzeringsplan en het bestek;
 3. De realisatie: regievoering naar de aannemers;
 4. Het bijhouden van de centrale database: muteren, beheer en onderhoud database;
 5. Het jaarlijks opstellen van een onderhouds- en vervangingsplan en kostenraming, op basis van periodieke inspecties aan de hand van gegevens uit de database.

Tebodin verdeelt het werk naar de aannemers Heijmans, Agmi BV en Naamplaat (perceel 2, 3 en 4). Zij voeren in opdracht van Tebodin uit, volgens de richtlijnen van de wegbeheerders, en leveren en plaatsen de bebording.

De wegbeheerders spelen mogelijk ook zelf een rol in het nagaan of de gegevens in de database goed overeenkomen met de bestaande situaties ter plekke. Na afronding van het werk zorgt Tebodin voor de controle van het uitgevoerde werk en verzorgt de communicatie over het resultaat naar de opdrachtgever en past de database aan.

De opdrachtgever heeft via een internetapplicatie toegang en inzicht in de nationale database. Hij kan de gegevens raadplegen, onder andere over het aantal lopende projecten en de aard en de planning daarvan en de planning van projecten (uitvoeringstermijn, overleverdatum, fasering). Ook heeft hij inzicht in de begrote en gemaakte kosten: het besteedde budget van Tebodin en het besteedde budget in m² per project en per wie van de drie leveranciers.

Contact
- Bas Schenk (RWS DVS), bas.schenk@rws.nl
- Monique Mastenbroek (provincie Overijssel), M.Mastenbroek@overijssel.nl