Evaluatie verbeterprogramma Waterkwaliteit

07 december 2015

Evaluatie verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

Eind dit jaar wordt de 1e tranche van het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren 2009-2016 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) afgerond. Veel KRW-projecten zijn inmiddels in een vergevorderd stadium of al afgerond. 97% van de huidige opgave wordt op tijd gerealiseerd. Vanaf 2016 tot 2021 gaat de 2e tranche van start, waarbij de resterende opgave aangepakt wordt.

Rijkwaterstaat voerde in de eerste helft van 2015 een interne evaluatie uit om de ervaringen en de bevindingen uit de 1e tranche in te kunnen zetten voor een vliegende start van de tweede. De resultaten van deze evaluatie zijn in twee sessies besproken met  betrokken collega’s, partners en met marktpartijen. Doel van de sessies was om samen stil te staan bij de mooie behaalde resultaten en om vooruit te kijken naar wat er beter kan en moet!

De aandachtspunten voor het vervolgprogramma zoals die uit de evaluatie kwamen zijn onder meer:
•    Meer aandacht voor communicatie over het KRW-programma met de omgeving
•    Niet alleen focussen op de maatregelen, maar ook op het doelbereik
•    Meer bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen
•    Sturen op synergie met andere projecten om maatschappelijke meerwaarde te bereiken

De resultaten van de evaluatie zijn ook besproken in de vergadering van het bestuur van de Water Ontmoet Water op 24 november 2015. In een gezamenlijke presentatie van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is aandacht besteed aan de verschillende benaderingen van de waterkwaliteitsopgave tussen Rijkswaterstaat en het waterschap. Rijkswaterstaat heeft een meer projectmatige benadering, waarbij de inrichting van het watersysteem voorop staat. Het HHNK gaat voor een vernieuwende benadering, waarbij de verantwoordelijkheid van de betrokken stakeholders en gebruikers van het watersysteem groter wordt. De presentatie is te vinden op de website van de WoW. (link)

Tevens is gesproken over de kansen die samenwerking tussen beiden overheden biedt om de doelstellingen te bereiken. Enkele aanbevelingen:
- Samenwerking in gebieden is een kans voor het bereiken van de doelstellingen
- Uitwisselen van kennis tussen RWS en HHNK levert (onverwachte) inzichten op voor de aanpak van de KRW
- Kennisbijeenkomsten niet alleen van en voor RWS, maar ook zo nu en dan met  waterschappen en andere partners
- Jaarlijkse voortgangsbijeenkomsten van HHNK ook toegankelijk, met bijdragen van RWS

KRW1

Over de Kaderrichtlijn Water
* Europese richtlijn
* Sinds eind 2000 van kracht
* In beginsel moet in 2015 een ‘goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand’ zijn bereikt
* 1e tranche 2009-2015; 2e tranche 2016-2021; 3e tranche 2022-2027Mogelijkheid om doelbereik later te realiseren (verlenging met twee periodes van 6 jaar)
* Stroomgebiedsbenadering
* Voor Nederland: Schelde, Maas, Rijn en Eems