Directeurenoverleg Zuid-Holland

04 december 2018

Het directeurenoverleg van Platform WOW Zuid-Holland vergadert drie keer per jaar door de regio heen op verschillende locaties. In november waren wij te gast bij de gemeente Rotterdam, de Rotterdam op de Kop van Zuid. Het overleg bestaat op dit moment uit 15 directeuren vanuit gemeenten, Havenbedrijf Rotterdam, de veiligheidsregio, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat die zich bezighouden met de uitvoering van de droge en natte beheertaak.

Burger betrekken

Centraal tijdens dit overleg stond de invloed van de burger op de beheertaak. De gemeente Rotterdam gaf een presentatie over de communicatiecampagne rondom de renovatie van de Maastunnel. Door deze renovatie was het voor 30.000 voertuigen per dag niet mogelijk om van Noord-Rotterdam naar Zuid-Rotterdam te komen. Participatie en betrokkenheid van de Rotterdamse burgers bij de communicatiecampagne was van groot belang om deze renovatie tot een goed einde te brengen. Geleerde les: durf als beheerder te ondernemen en je burger vanaf het begin mee te nemen in de renovatieplannen en reserveer voldoende budget voor communicatie en activiteiten tijdens grootschalige renovatieopgaven.

Daarnaast was Bureau Waterpas als gastspreker te gast en gaven zijn een presentatie over beheer op basis van leefstijlen en daaraan gekoppelde communicatiemethoden. Belangrijk hierbij is dat iedere burger op een andere manier betrokken wenst te worden bij het beheer van de leefomgeving. Stem hier dan ook je communicatie en participatie als beheerder op af!

Thema's 2019

Daarnaast besprak het directeurenoverleg de thema’s voor 2019. Onder andere de volgende thema’s komen aan de orde:

  • Mobiliteitsvraagstuk voor de toekomst van de regio Zuid-Holland
  • Wat is de ambitie voor het openbaar beheer van de toekomst?
  • Energietransitie
  • Klimaatopgaven en deze integraal benaderen
  • Bereikbaarheid bij de grootschalige vervangingsopgave
  • Circulariteit van beheer
  • Beheer van de ondergrond versus bovengrond
  • De Omgevingswet,
  • Informatie en datamanagement.

Concrete kennisbijeenkomsten die op het programma staan zijn o.a. de bijeenkomst van het Infra Innovatienetwerk op 10 januari in Zoetermeer en een beurstour tijdens de Infratech 2019, welke wordt georganiseerd op 18 januari. Daarnaast volgt in april een netwerkbijeenkomst gladheidsbestrijding Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland en de provincie.

Ook wordt de samenwerking met andere regionale samenwerkingsverbanden voortgezet. Onder andere met De Regioingenieur en CROW wordt ook in 2019 intensief samengewerkt.

Meer informatie

Meer informatie over de activiteiten van Platform WOW in Zuid-Holland? Neem contact op met Peter de Visser (voorzitter) of Lisette Brekelmans (Platform WOW) via lisette.brekelmans@platformwow.nl