Bijeenkomst Delen van kennis, ervaring en capaciteit

23 januari 2015

Bijeenkomst Delen van kennis, ervaring en capaciteit

Op 13 januari vond de bijeenkomst 'Delen van kennis, ervaring en capaciteit' plaats in de Witte Vosch in Utrecht. De middag werd geopend door Ronald Wielinga, WOW-makelaar en tevens dagvoorzitter. Aan de aanwezigen werd gevraagd om zichzelf kort voor te stellen en de verwachtingen van de middag met elkaar te delen. Zodoende kwam een rode draad naar voren: netwerken/elkaar leren kennen en hoe kunnen we gezamenlijk onze problemen oppakken en elkaar helpen?

Vervolgens kreeg Wil Houtzager van NextHRM het woord. Zijn presentatie had als titel 'Duurzame inzetbaarheid; van sluipmoordenaar naar strategisch voordeel".

Definitie duurzame inzetbaarheid:

De medewerker:
-       kan zijn werk goed doen
-       is in staat om ander werk binnen de organisatie te doen
-       kan buiten de organisatie werk vinden.

Wil stelde de aanwezigen als eerste de vraag: 'Stel dat uw organisatie heel duurzaam inzetbaar is, wat levert dat dan op?' om zo de aanwezigen te prikkelen en te betrekken. Een van de uitkomsten: duurzame inzetbaarheid is geen eenheidsworst. Het dient toegepast te worden binnen een organisatie waar dat verlangd wordt. Dit hoeft niet op iedere afdeling het geval te zijn.

Is er een echte noodzaak tot duurzame inzetbaarheid? Uit het verhaal van Wil kwam naar voren dat dit het geval is. Hij haalde een onderzoek aan dat laat zien dat in de periode 2009-2020 62% van de medewerkers van de overheid uitstroomt. Dit zijn medewerkers die met pensioen gaan en medewerkers die de sector verlaten. De grootste groep die overblijft zijn medewerkers in de leeftijd van 45 jaar en ouder. Zijn zij geschikt?

Daarnaast neemt het aantal 65-plussers sterk toe. De verhouding werkenden versus niet-werkenden verandert dramatisch. Op basis van deze verhouding zou de productiviteit van medewerkers met 150-200% omhoog moeten gaan. Overigens blijkt ook uit onderzoek van Ton Wilthagen dat kenniswerkers rond hun 50e jaar de hoogte productiviteit hebben.

Oplossingen: er zou gekeken moeten worden naar teams; het bundelen van krachten en samenwerken tussen de generaties. Innovaties blijken met name tot stand te komen door medewerkers die langdurig in dienst zijn.

Wil stelt dat de huidige organisaties weinig bezig zijn om prikkers te geven voor duurzame inzetbaarheid; het is veel van hetzelfde. De sense of urgency moet voor de medewerker zo vroeg mogelijk ontwikkeld worden. Per team/afdeling zou gekeken moeten worden naar de werkzaamheden en de vraag ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.

HRM 31 jan 2

Na dit inspirerende verhaal werden er twee best practices toegelicht; de Dijkwerkers en Platform WOW.

Judith Calmeyer Meijburg, directeur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), geeft een toelichting op de Dijkwerkers. Dit platform is op 7 januari landelijk gelanceerd. Het is een georganiseerd verband tussen kennis en kunde binnen het HWBP. Het geeft aan waar de beschikbare capaciteit is. Daarnaast is de doelstelling om minder afhankelijk te zijn van marktpartijen, eigen kennisontwikkeling en slagkracht bij de waterschappen en RWS. De dijkwerkers richt zich op de IPM-rollen en op specialismen die schaars zijn (bijvoorbeeld geotechnologen, planners en kostenramers). De Dijkwerkers inventariseert de capaciteitsvraag- en aanbod en probeert zo een match te maken. In eerste instantie nemen de waterschappen en RWS deel aan de Dijkwerkers.

Na Judith nam Ronald het woord over om de activiteiten van Platform WOW op het gebied van personele uitwisseling toe te lichten. Hij schetste kort de achtergrond en het proces. Platform WOW kent twee soorten uitwisseling: langdurig en de zogenaamde meeloopdagen. Binnen de langdurige uitwisseling bestaan twee stromen; vraag vanuit de medewerker of vraag vanuit een organisatie voor een specifieke opdracht.

Aan het einde van de middag werd de aanwezigen gevraagd om antwoord te geven op elkaars vragen. Hierbij werd een werkvorm gebruikt waarbij enerzijds antwoorden/suggesties werden gegeven voor de vraagstukken en anderzijds genetwerkt kon worden.

We sloten de middag af met een korte terugkoppeling op het programma en een vooruitblik op de  vervolgstappen. Platform WOW gaat in 2015 zeker door met dit thema!

HRM 13 jan 1

HRM 13 jan 3

Presentatie Wil Houtzager, Duurzame inzetbaarheid

Mindmap Wil Houtzager, wendbaarheid mens en organisatie

Presentatie Judith Calmeyer Meijburg, de Dijkwerker

Presentatie Ronald Wielinga, platform WOW