Assetmanagement verbindt NL: Verkenning asset regio's

09 oktober 2018

Asset regio's: start verkenning bij Provincie Overijssel

Naar aanleiding van een gezamenlijke themadag van KNW-WOW-RWS is er een werkgroep ontstaan die het idee van de Asset regio bedacht en verder uitgewerkt heeft. Inmiddels is er een scope-afbakening, zijn er ideeën voor doorontwikkeling en zijn er relevante voorbeelden benoemd. Vier ambassadeurs ( Lindy Molenkamp, Hoofd afdeling wegen en kanalen Provincie Overijssel; Monique Bekkenutte, Directeur Koninklijk Nederlands Waternetwerk; Jenne van der Velde, Topadviseur Assetmanagement Rijkswaterstaat; Cor Roos, Secretaris-directeur Waterschap Rijn en IJssel ) ondersteunen het idee. Het moment was aangebroken om de ideeën te toetsen met de praktijkmensen.

Op 27 september jl. zijn programmamanagers en assetmanagers bij elkaar gekomen om het idee van de asset regio’s te toetsen. Om precies te zijn: 25 programmamanagers en assetmanagers van 15 verschillende asset owners, welke assets beheren in de Provincie Overijssel, bij elkaar gekomen. De asset owners zijn de publieke beheerders, zoals Provincie, RWS en Gemeentes. Ook de netwerkbeheerders, zoals Gasunie en Enexis en private partijen waaronder KPN.

Door de kwartiermakers Marcel van Zutphen (Waterschap Vechtstromen ) en Luc de Laat (CMS Asset Management) zijn de deelnemers meegenomen in het idee en zijn de workshops voorbereid. De gastheer, De provincie Overijssel, bij monde van Ferry Geerlings benadrukte het belang van het idee. In de workshops is aan de hand van stellingen de dialoog gevoerd of een assetregio een utopie of een keuze is? Ook wat dan de invulling zou moeten zijn, wie is de kartrekker en wie wil welke inspanning leveren? Welke beperkingen zien we, bijvoorbeeld juridisch, en wat zou een werkbare omvang kunnen zijn van een regio? In de tweede workshopronde ging het over de successen die er al zijn en hoe we deze kans zouden kunnen verzilveren.

Met veel energie is er door de deelnemers invulling gegeven aan de workshops, algemeen deelt men dat het ontmoeten om te praten over asset plannen zinvol is, voor zowel de lange termijn (10-15 jaar) als de korte termijn (2-4 jaar). Het ‘wat en hoe’ is de oogst van de workshops. De kwartiermakers gaan nu een samenvatting maken en een aanbeveling doen aan de ambassadeurs hoe er verder gegaan kan worden met het idee.  We verwachten daar over 2 maanden over te rapporteren, het plan is om op de Infra Tech hier veder inhoud aan te geven.

Mooie voorbeelden van samenwerking in de asset regio

  • In 2015 sluit Waterschap Rivierenland een duurzame deal met Oasen. Waterschap Rivierenland neemt een uit bedrijf genomen leiding over van Oasen. Het betreft een leiding van ruim 2 kilometer om afvalwater te transporteren vanuit Nieuw-Lekkerland naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Alblasserdam. Een mooi en duurzaam voorbeeld van samenwerken in de waterketen.
  • In 2015 is de kust bij Katwijk versterkt met een Dijk-in-Duin. Tussen de dijk en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Een voorbeeld van meervoudig gebruik van een asset voor zowel waterkering als parkeergarage.
  • In 2017, maakt de Provincie Zeeland gebruik van een graaf-tracé van een windmolenpark om ook haar leidingen hierin te bergen. Hierna worden meer graaf-tracés, met boringen gemeenschappelijk uitgevoerd. Een mooie kostenreductie.
  • In de Botlek maken industriële opdrachtgevers met aannemers samen afspraken over de planning van grote onderhoudstops, om zo de schaarste in vakkundig personeel te verdelen en niet de kosten op te drijven. 

Ambitie van de assetregio

Asset regio’s in Nederland waar assetmanagers, programmamanagers en omgevingsmanagers elkaar ontmoeten om primair met elkaar hun asset gerelateerde programma’s uit te wisselen, met het doel om voor de regio maximale waarde te creëren met deze assets.