Afwegingskader contracten

19 augustus 2014

Afwegingskader contracten

PPSsupport heeft samen met de programmadirectie Hoogwaterbescherming en vier waterschappen een afwegingskader ontwikkeld om de kansen van geïntegreerde contracten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma inzichtelijk te maken.

Het afwegingskader geeft inzicht in de meest kansrijke contractvorm voor een project, van traditioneel tot geïntegreerd. Het brengt onder andere risico's, levenscyclusoptimalisaties en gevolgen voor de omgeving in beeld. Met het kader kunnen waterschappen op een objectieve en uniforme manier verschillende contractvormen met elkaar vergelijken en eigen keuzes maken voor hun marktbenaderingsstrategie.