Afvalwater is waardevol

31 maart 2015

Afvalwater is waardevol

Mevrouw Annemieke van de Ven, wethouder van Veghel,  opende de bijeenkomst en benadrukte dat Veghel nadrukkelijk verbonden is met water. Enerzijds de ligging aan de Zuid-Willemsvaart en anderzijds de rivier de Aa die door Veghel stroomt. Na de introductie van de wethouder nam dagvoorzitter Eja Praasterink het woord. Zij is binnen de gemeente Veghel manager van de afdeling Ruimte, en daarnaast lid van het bestuur van Water Ontmoet Water. Eja ging in haar presentatie in op de gemeente Veghel en de rol die water binnen deze gemeente speelt.

Wethouder VeghelEja in Veghel

Presentatie Eja Praasterink

Daarna  werd aan Peter-Paul Huynen gevraagd om het afvalwaterproces bij Friesland Campina DMV toe te lichten. Hij ging in op de volgende punten: 

- Friesland Campina DMV.

- Beleid duurzaamheid Friesland Campina en DMV.

- Waarom is water zo belangrijk voor DMV?

- Friesland Campina DMV en water

- Samenwerkingsprojecten

- Wat levert de samenwerking op?

Het belang van samenwerking voor Friesland Campina DMV is afhankelijkheid in de keten, ambities kunnen realiseren, continuïteit, verantwoordelijkheid in de maatschappij waar kunnen maken én continu verbeteren.

Presentatie Friesland Campina DMV

Hierna was het de beurt aan het bedrijf Mars om het afvalwaterproces bij de onderneming  toe te lichten. De heer Hein Mous stond stil bij:

-       Het familiebedrijf Mars en hun visie inzake duurzaamheid

-       De toepassing van anaerobe membrane bioreactor

-       Het succes van samenwerken

Presentatie Mars

"There is no waste water, only water that is wasted" met deze quote van ZKH Koning Willem-Alexander begon het verhaal over de Energiefabriek 's-Hertogenbosch. Afvalwater is waardevol. Dit verhaal werd verteld door Ferdinand Kiestra van Waterschap Aa en Maas, Wilfried Aarsen van Heineken en Michel de Jong van de gemeente 's-Hertogenbosch. Bij de Energiefabriekwordt de energie die gewonnen wordt bij het zuiveringsproces van het afvalwater afgenomen door de gemeente 's-Hertogenbosch en Heineken bierbrouwerij. De gemeente heeft de intentie om haar afvalwagens op biogas te laten rijden. Heineken gebruikt de vrijgekomen biogas bij het brouwproces.

Presentatie Energiefabriek Den Bosch

plaatje Energiefabriek 

Uitdagingen voor dit samenwerkingsproject zijn:

 • Is hiervoor ruimte binnen de Wet Markt en Overheid?
 • Aanbesteding: dit mag niet één op één gegund worden!
 • Nieuwe ketens: hebben wij hiervoor wel de kennis in huis?
 • Contractvorming voor langere tijd brengt nieuwe uitdagingen
 • Prijsschommelingen gedurende het traject (vanaf 2010!)
 • Hoe zit het met belasting, BTW, prijsvorming en groen certificaten?
 • Onderlinge verschillen in snelheid en urgentie
 • Enorme verwevenheid van de projecten
 • Het waterschap is (nog) geen energieleverancier

Na deze inspirerende presentaties was het tijd om met elkaar in discussie te gaan over drie thema's:

 1. Zuivering van afvalwater op locatie versus ongezuiverd afvoeren
 2. Hergebruik afvalwater cq terugwinnen afvalstoffen
 3. Warmteonttrekking uit het afvalwater

De aanwezigen kregen per thema vier stellingen voorgelegd.

Zuivering van afvalwater op locatie versus ongezuiverd afvoeren

- Zuivering van afvalwater moet op locatie

- Afvalwater moet ongezuiverd afgevoerd worden

- Door de aan- en afhaakregeling wordt het zuiveren van afvalwater op locatie belemmerd. Dit leidt op lange termijn tot een minder optimale behandeling van het afvalwater.

- Investeringen in lokale zuiveringen van het afvalwater door bedrijven en burgers mogen niet leiden tot maatschappelijke kapitaalvernietiging op de rioolwaterzuivering en daarmee lastenverhogingen voor de burger

Overall reactie op deze stellingen: Decentraal zuiveren is vol op in beweging. Burgers en bedrijven gaan het zelf doen, zoals bijvoorbeeld met zonnepanelen. Er moet gekeken worden naar de bestaande structuur en daarop aanhaken. Er liggen kansen.

Hergebruik afvalwater cq terugwinnen afvalstoffen

- Afvalwater bestaat niet, maar moet gezien worden als grondstof

- Samenwerking tussen overheden is essentieel om voldoende schaalgrootte te creëren om grondstoffen te vermarkten

- De belangrijkste belemmering voor het hergebruik van grondstoffen uit afvalwater zijn de belemmeringen vanuit wet- en regelgeving

- Het economisch rendabel terugwinnen van grondstoffen kan alleen op grote schaal

- Hergebruik van afvalwater voor landbouwdoeleinden is over 15 jaar heel gewoon (akkers en tuinbouwkassen)

Overall reactie: belemmeringen zijn vooral de investering die gedaan moet worden in tijd en geld en de organisatiecultuur. We kunnen hierbij leren van deze sectoren. Economische drijfveren kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Warmteonttrekking uit het afvalwater

- Warmteonttrekking op locatie bij de bron heeft een hoger rendement dan op de zuivering

- Warmteonttrekking uit het riool (riothermie) leidt in veel gevallen tot een hoger energieverbruik op de rioolwaterzuivering en daarmee tot hogere zuiveringslasten

- Warmteonttrekking uit de riolering en uit effluentwater op de rioolwaterzuivering kunnen naast elkaar worden toegepast

- De belangrijkste belemmering voor de toepassing van restwarmte uit de afvalwaterketen (ruim 60 pj volgens de routekaart afvalwaterketen) is de (politieke) besluitvorming over de bouw van warmtenetwerken

Overall reactie:  warmteonttrekking op locatie heeft een hoger rendement dan op de zuivering. De aanwezigen zijn het niet eens met de tweede stelling, reactie: de warmte gaat onderweg al verloren. Omgevingsfactoren zijn van invloed. De voorgestelde methodieken bij stelling drie kunnen naast elkaar worden gebruikt en  bij vier de politiek heeft nauwelijks invloed.

Terugkoppeling stellingen

De  deelnemers en de organisatie kijken terug op een geslaagde middag. Zoals de titel al zei: afvalwater is waardevol. In de nabije toekomst zullen we vaker terugkomen op dit onderwerp.