WOW-dag wegbeheerders 2011

Datum 11 september 2011

Media Plaza

Media Plaza Utrecht

9.30 tot 17.00 uur

Samenwerken op hoger plan

Tijdens de bestuurdersdag van platform WOW op 20 juni dit jaar benadrukte minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, het belang van samenwerking tussen wegbeheerders. Zij onderstreepte daarbij het belang van het verbeteren van de dienstverlening aan de weggebruiker en een efficiënte inzet van de beschikbare middelen. Ze gaf aan deze samenwerking structureel op een hoger plan te willen brengen. "Daarover wil ik met u concrete afspraken maken." De dag werd georganiseerd om ook op bestuurlijk niveau meer draagvlak te krijgen voor samenwerking.

Op 7 september praten we verder over de speerpunten die op de bestuurdersdag zijn geformuleerd. Op welke thema's gaan we samenwerken? Ben je benieuwd? Kom dan naar de landelijke WOW-dag op 7 september!

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Opening en welkom door dagvoorzitter Eric Janse de Jonge, oud-bestuurder Eerste Kamer en gedeputeerde Verkeer en Vervoer provincie Noord-Brabant
10.10 uur: Toespraak Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat
10.25 uur: Bestuurders aan het woord in een korte film
10.30 uur: Juryleden WOW-prijs voorstellen
10.40 uur: Intermezzo
11.00 uur: 1e workshopronde met een aparte sessie voor Young Professional Network WOW. Andere thema's:

  • Robuustheid
  • Bewegwijzering
  • Gladheidbestrijding
  • Veiligheid
  • Verkeersmanagement, Incidentmanagement
  • Beter benutten
  • Elektrisch rijden
  • Belevingsonderzoeken
  • Assetmanagement

12.00 uur: Netwerklunch met volop gelegenheid tot ontmoeting en een gevarieerde informatiemarkt
13.30 uur: 2e workshopronde
14.30 uur: Pauze
15.00 uur: Plenaire afsluiting met onder andere bekendmaking winnaar WOW prijs 2011
15.45 uur: Intermezzo
16.00 uur: Afsluiting door dagvoorzitter Eric Janse de Jonge
16.10 uur: Borrel
17.00 uur: Einde

Workshops WOW-dag 2011

Robuustheid

Robuustheid bij aansluitingen Onderliggend Wegennet (OWN) en Hoofdwegennet (HWN)

Sprekers: Erik Martens (RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart) en Marcel Mulder (RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart)

In deze workshop wordt eerst ingegaan op robuustheid in algemene zin bij RWS. Daarna wordt ingezoomd op de manier hoe dit in de praktijk kan worden vormgegeven samen met de deelnemers. Hierbij wordt gezamenlijk gezocht naar kansen voor samenwerking.

Op weg naar een kwaliteitswegennet voor landbouwverkeer in Zeeland

Sprekers: Sandra Herlaar en Steven Hoven (RWS Zeeland)

Wegbeheerders werken samen met boeren en loonwerkers aan het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland: een inventarisatie van de meest gebruikte landbouwroutes, de knelpunten en de oplossingen. In deze sessie wordt weergegeven hoe deze bijzondere samenwerking tot stand is gekomen en wat de resultaten hiervan zijn.

Gladheidbestrijding

Visie Gladheidsbestrijding

Spreker: Jos Klinkenberg (RWS Stafdienst DG)

"Evenals andere wegbeheerders heeft Rijkswaterstaat in de afgelopen twee winters alles op alles moeten zetten om de wegen in zijn beheer berijdbaar te houden. De ervaringen van de winter van 2009-2010 heeft Rijkswaterstaat er toe gebracht om een nieuwe visie op de gladheidbestrijding te ontwikkelen. Een adequaat voorraadbeheer, optimalisering van het gebruik van het materieel en de beschikbare dooimiddelen, alsmede samenwerking met andere wegbeheerders zijn daarbij kernbegrippen. In de workshop wordt de visie van Rijkswaterstaat op de gladheidbestrijding uiteengezet en wordt ingegaan op de mogelijkheden van samenwerking."

Samenwerken bij gladheidsbestrijding: waarom niet?

Sprekers: Marc Eibersen, Peter van Welsem (Van Welsem Advies en Begeleiding) en Robert-Jan van den berg (CROW)

Samenwerken op het gebied van gladheidsbestrijding biedt voordelen voor weggebruikers en wegbeheerders. Introductie van de CROW publicatie 'Samenwerken bij gladheidsbestrijding' en praktijkervaringen.

Veiligheid

Educatie en gedragsbeïnvloeding: beleef de veiligheid

Spreker: Dirk Jan van der Vis (gemeente Middelburg) en Winfried Wijnholds (verkeerspolitie Zeeland)

Werkt gedragsbeïnvloeding door middel van educatie? Wat zijn de effecten een paar jaar later? Wat is de houdbaarheid. Loont het wel of niet? In deze sessie hebben we het, naast handhaving, ook over andere maatregelen die bij kunnen dragen aan het effect van een verkeersveiligheidscampagne.

In de toekomst komen er meer en vaker ouderen op de weg: hoe anticipeer je hierop?

Sprekers: Sjef Moerdijk (RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart) en Sarah Vanhuysse (RWS Groene Golf Team)

In deze workshop worden concrete handvatten voor de wegbeheerder aangeboden. Komen er in jouw beheersgebied meer ouderen op de weg? Hierop geven wij een antwoord. Vervolgens laten we voorbeelden zien van 'senior proof' maatregelen.

Ranking the roads (Beheer en Veiligheid)

Spreker: Mirza Milosevic (provincie Zuid-Holland)

Ranking the Roads betreft een kwaliteitstoets op het wegontwerp vanuit verkeersveiligheid. Per 100 meter traject wordt het wegontwerp op een 20-tal ontwerpaspecten getoetst ten opzichte van een referentieontwerp. Hiertoe worden landelijke- en CROW-richtlijnen en Duurzaam Veilig-principes gebruikt. Ook heeft de provincie Zuid-Holland een 'eigen' handboek wegontwerp, dat detailuitwerking bevat van de landelijke richtlijnen tot bijvoorbeeld materiaalkeuze. Ranking the Roads is een door medewerkers van de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) ontwikkelde werkwijze en heeft als doel (mogelijk) onveilige situaties in het provinciale wegennetwerk systematisch en preventief weg te werken.

Verkeersmanagement, Incidentmanagement

Wat zijn onze IM-wegen?

Spreker: David Rus (provincie Noord-Holland)

Hoe bepaal je welke wegen je wel/niet als IM aanmerkt. Wat betekent dat en hoe kunnen we een landelijke IM-kaart ontwikkelen?

De bijzondere weggebruiker

Sprekers: Robert in 't Veld (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart) en Gerrit Schenk (Rijkswaterstaat Dienst Noord Nederland)

Bij incidenten wordt het verkeer steeds vaker via (berm)DRIPs langs zogenaamde U-routes (uitwijkroutes met een U en een nummer) omgeleid. De vraag is of deze routes wel in alle gevallen geschikt zijn voor alle soorten vrachtverkeer. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VGS), BT's (bijzondere transporten met en zonder doorlopende ontheffing) en LZV's (Langere Zwaardere Voertuigen). In deze sessie staat het uitwisselen van praktijkervaringen centraal. Welke problemen levert dit verkeer bij omleidingen op? Hoe kunnen we het probleem dat verkeer gaat zwerven zo goed mogelijk voorkomen? Informatie over de centraal vastgestelde U-routes is beschikbaar.

LVMB: Landelijk Verkeers Management Beraad

Spreker: Willem Giesselbach (Landelijk Verkeers Management Beraad)

Werkwijze met betrekking tot gezamenlijk operationeel verkeersmanagement, met als voorbeeld de samenwerking in verkeerscentrales.

Werken Informatiediensten?! Spitsmijden in Brabant onderzoekt mogelijkheden en effecten van innovatieve reisinformatiediensten

Sprekers: Yvonne van Velthoven-Aarts (SRE) en Pierre van Veggel (APPM Mangament Consultants)

Aan de praktijkproef Spitsmijden in Brabant doen 1600 deelnemers mee. Met deze proef onderzoeken de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) hoe financiële prikkels en innovatieve informatiediensten kunnen leiden tot het veranderen van reisgedrag.

Samen van oud naar nieuw; operationele samenwerking in grote projecten. Randweg Eindhoven

Sprekers: Rolf Simons (gemeente Eindhoven) en Roel Brandt (Platform WOW)

In de periode 2006-2010 is in Eindhoven de randweg A2 omgebouwd. Tijdens het project hebben de verschillende wegbeheerders, opdrachtgever/nemer en hulpdiensten dusdanig samengewerkt, zodat de hinder tot een minimum beperkt is gebleven. De weggebruiker bleef gedurende de gehele doorlooptijd positief. In de sessie wordt dit project toegelicht aan de hand van voorbeelden en krijgt u concrete handvatten.

Samen structureel functioneel onderhoud organiseren

Spreker: Emiel Oostenbrink (CROW)

Verkeersmanagementsystemen die up-to-date zijn leveren veel winst op: betere oorstroming, grotere verkeersveiligheid, minder fijnstof en een langere levensduur van de systemen. Maar hoe regel je dat en hoe voer je dat uit?CROW en Groene Golf Team geven antwoord op deze vragen aan de hand van de richtlijn functioneel onderhoud die op dit moment wordt opgesteld. Daarnaast laat Limburg zien hoe samenwerking kan helpen om functioneel onderhoud te organiseren.

Beter benutten

Gezamenlijk Beter Benutten

Spreker: Frank Burmeister (Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Het programma Beter Benutten vraagt om een gerichte aanpak door de wegbeheerders om minder auto's in de spits te krijgen. Hoe krijgen we dat gezamenlijk voor elkaar?

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden, innovatie, informatie en inspiratie

Spreker: Wil Rene Jansen (RWS Dienst Infrastructuur)

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een artikel in over elektrisch rijden. De voordelen van de elektrische auto zijn duidelijk: het is plezierig rijden, de uitstoot is veel minder en de benodigde energie kan duurzaam worden opgewekt. Uitdagingen zijn er ook: nieuwe laadpunten en goede en goedkope batterijen zijn nodig. Uit onze verkenning blijkt dat de gevolgen van elektrisch rijden voor Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders groter zijn dan verwacht. Tijdens de workshop krijgt u een beeld van deze mogelijke gevolgen. Als onderdeel van de workshop krijgen de deelnemers het boek 'Elektrisch rijden, innovatie, informatie, inspiratie'

Belevingsonderzoeken

Hoe tevreden is de weggebruiker nu echt?

Spreker: Joost de Groot (Provincie Zuid-Holland) en Ellemieke van Lamoen (RWS DVS)

Petje op Petje af, wat weet je van  de weggebruiker!  Hoe kunnen we voor alle wegen in Nederland een eenduidig onderzoek doen en gezamenlijk lessen trekken?

Assetmanagement

Openbare ruimte van Utrecht: een kostbaar bezit

Spreker: Dan Bekker (gemeente Utrecht)

De vervangingswaarde in de openbare ruimte van Utrecht loopt in de miljarden euro's. Het is een uitdaging om dit vermogen goed te beheren.

Garantiebank Verhardingen; inzicht in lopende en aflopende garantie

Spreker: Paul Kuipers (RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart)

De Garantiebank wordt primair gebruikt door de wegendistricten van Rijkswaterstaat ter ondersteuning bij het beheer en onderhoud van rijkswegen. Met de Garantiebank kunnen gegevens over door aannemers afgegeven garanties op aangelegde verhardingen worden geregistreerd en bewaakt. De Garantiebank zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat in geval van schade beter in beeld heeft op welke weggedeelten er nog garanties gelden. Hierdoor kunnen de kosten voor herstel zo mogelijk op de aannemer worden verhaald.

Aanpak betonnen Kunstwerken

Spreker: Nico Meiningen en Robert de Jager (Provincie Zuid-Holland)

De Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland heeft met "Kunstwerken in Control" een risicogestuurde strategie ontwikkeld voor het planmatig beheer en onderhoud van kunstwerken. Via onder andere de conditiemeting (NEN2767), de gewenste functionaliteit en het, in de nieuwe wetgeving vereiste, veiligheidsniveau worden integraal de risico's van het areaal in beeld gebracht. Op basis hiervan worden vervolgens beheer- en onderhoudsmaatregelen geprioriteerd, waarover naar zowel de politiek als de burger gecommuniceerd wordt.

Overig

Creatief met data

Spreker: Olaf Vroom (NDW)

Denk mee, denk vooruit. Deelnemers worden uitgenodigd om vanuit hun eigen werk na te denken over toepassingen van verkeersdata vanuit NDW.

De slimme weg: de weg naar de toekomst maken we samen N329

Spreker: Leo de Hoogt (Gemeente Oss)

Brabant is momenteel samen met Oss bezig aan de 2de slimme weg in Brabant. Hoe reageert de weggebruiker daarop? Wat werkt wel en wat niet?

Innovatieprogramma Wegonderhoud, met de focus op asfaltverjonging

Spreker: Aad de Winter en Peter The (RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart)

Innovatieprojecten Wegonderhoud (IPW) onderzoekt mogelijkheden om onderhoud aan wegen efficiënter uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker. IPW doet dit samen met bedrijfsleven en kennisinstituten. Onder het project Terugdringen Vorstschade voert IPW de pilot "Verjongen ZOAB deklagen" uit. In ouder en brosser wordend asfalt ontstaan micro scheurtjes. Door het te behandelen met een verjongingsmiddel vloeien deze scheurtjes weer dicht en wordt het asfalt weer soepel, waardoor de levensduur toeneemt. Op 3 proefvakken in het HWN zijn van verschillende fabrikanten verjongingsmiddelen aangebracht.  TU Delft en TNO onderzoeken de effectiviteit van deze levensduurverlengende maatregelen en stellen een Lifecycle Analyse op. 

Weerstand tegen innovatieve contracten

Spreker: Yvonne Korver (MNO Vervat)

Wat betekent de transitie van design en construct contracten voor marktpartijen in termen van aandacht, risicomanagement, professionalisering, etc.?

DBM contract; hoe creëer je de meeste value for money/early contractor involvement?

Spreker: John Dols (Twynstra Gudde)

In deze workshop wordt uiteengezet hoe je concreet handen en voeten geeft aan een innovatieve aanbesteding. Het voorbeeld komt weliswaar uit een andere sector (Gemini Ziekenhuis) maar is zeer illustratief hoe creatief je kunt zijn wanneer je echt tot een andere interactie wilt komen met marktpartijen. Hoe creëer je een conept met de meeste value for money?

Ervaringen bij geïntegreerde contracten

Spreker: Piet Zuidgeest (BAM)

Door middel van een praktijkvoorbeeld worden de ervaringen gedeeld van een project dat volgens een geïntegreerd contract is aanbesteed. Hierbij worden onderwerpen als de verschuiving van taken en verantwoordelijkheden en de samenwerking met de omgeving behandeld.

Politiek Bestuurlijk Inzicht maakt wegbeheerders nog succesvoller

Spreker: Evert Versluis (Agathos)

Het is duidelijk dat we in Nederland niet zonder samenwerking kunnen. Immers ons druk bevolkte land kent vele partijen, meningen, standpunten en belangen, zeker als het om wegbeheer gaat.  Rekening houden met belangen van burgers, bestuurders en de politiek lijkt lastig en complex, maar als we de principes kennen valt dit beste wel mee. In deze workshop krijg je maximaal inzicht in de belangen van politici, burgers en bestuurders. Een workshop die naast kennis ook veel interactieve elementen bevat en concrete handvatten biedt voor je werk. Hoe word je sensitief en wat vinden onze bestuurders daarvan?

Sociale media in wegbeheer

Spreker: Jojanneke van den Bosch

Je komt meer te weten over de online dialoog: Twitter, Facebook en Linkedin. Hoe vind je online wie je wilt bereiken? Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen? Welke kansen liggen er voor wegbeheerders? Do's en don'ts en handreikingen.