Maximaal rendement halen uit je contract door risicomanagement

Datum 21 april 2016
Locatie Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
DoelgroepRisicomanagers en managers projectbeheersing van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden

Op 21 april organiseren we een bijeenkomst over risicomanagement. Dit keer ligt de focus van de middag op het maximaal rendement halen uit je contract door het vroegtijdig betrekken van een risicomanager in je project.

Programma:

12.30 uur      Inloop

13.00 uur      Plenaire opening door Ruben Wentink van Dunea

13.15 uur      Theoretische onderbouwing door Robert ’t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement, docent strategisch risicomanagement Haagse hogeschool en universiteit van Twente)

Hoe kan je risico's die je in een project ziet, beheersen door middel van contractvorm of inhoud? Hoe ver kan en wil je daar in gaan? Wat zijn do's en don'ts?

14.00 uur      1e ronde parallelle sessies

1. A27 Houten- Hooipolder - door Laurens Hoekstra van Rijkswaterstaat

In de planuitwerkingsfase is de verbinding gelegd naar contractmanagement. In het risicodossier stond immers het risico: “adviseurs zijn onvoldoende op de hoogte van SCB”. Als beheersmaatregel is samen met de contractmanager twee plenaire projectsessie belegd over SCB. Leermoment: Er wordt te snel aangenomen dat iedereen wel weet hoe het moet en dat iedereen aangesloten is op de vigerende werkwijze. Onderstaand schema is gemaakt nav de sessies ter ondersteuning de adviseurs. ‘Hoe acteer ik in welke situatie?’ Nu de fase OTB/MER bijna is afgerond, is SCB in het kader van IKB getoetst. Daar is uitgekomen dat er in veel gevallen “productgerichte” contractbeheersing is toegepast, maar wel met een weloverwogen keuze voor de producttoets. In de toetsmix ligt dus het zwaartepunt op de producttoets. Samen met contractmanagement is project breed daarvoor een keuze gemaakt.

Er zijn gedurende de uitvoeringsperiode van het contract inhoudelijk interventies geweest bij de opdrachtnemer (maar beperkt).  Dus er is in ieder geval een hoog rendement gehaald uit het contract.

Kernboodschap: het uitwisselen van beelden, creëert de verbinding!

In de workshop worden de beelden over de huidige en toekomstige verbinding van contractmanagement met risicomanagement met elkaar gedeeld.

 schema risicomanagement

2. Integratie risico- en contractmanagement bij Het Havenbedrijf Rotterdam door Jeroen van Griethuysen

Hoe implementeer je het SCB-model in de praktijk?  Is de gevraagde kwaliteit geleverd? Blijft het Werk binnen de kaders van tijd en geld? Is het EMVI-plan geïmplementeerd? Zijn allemaal vragen waar een contractmanager mee stoeit. Bij het Havenbedrijf Rotterdam is een aanpak ontwikkeld waarbij het risicomanagement een centrale rol speelt.

Al bij de Marktbenaderingsstrategie worden Kritische Succesfactoren bepaald. Deze zijn bepalend voor de contractvorm,  de EMVI-criteria en uiteindelijk de keuze van de Opdrachtnemer. Vervolgens vindt de contractbeheersing op basis van het SCB-principe met een technische inhoudelijke benadering plaats.

In de sessie wordt het HbR-contractbeheersingsmodel en de rol van risicomanagement binnen de projecten. Het HvR wil de aanwezigen graag betrekken in de uitdagingen van de dagelijkse praktijk.

15.00 uur      pauze

15.15 uur      2e ronde parallelle sessies

1. Contractmanagement in relatie tot risicomanagement bij Evides door Mark Sieben

Evides heeft hiervoor een werkwijze vastgesteld en passen deze toe op haar contracten. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de achtergrond hiervan, de werkwijze en de ervaringen in de praktijk.

2. Ombouw N34 Witte Paal- grens Drenthe - provincie Overijssel door Maurice Lunenborg en Rolf Pot

Bij dit project zijn er duidelijke keuzes gemaakt in de marktbenaderingsstrategie met het oog op het beheersen van de toprisico’s. Er zijn bewuste keuzes gemaakt wat we wel en wat we niet als risico in het contract meegeven. De aannemer wordt uitgedaagd om zowel OG als OG-ON risico’s te beheersen. Het project is in april in aanbesteding. De ervaringen en leermomenten worden met de aanwezigen gedeeld.

16.15 uur       Plenaire terugkoppeling; wat nemen we mee naar huis uit deze sessie? Welke vragen zijn er? Waar zou je in de toekomst kennis over willen delen?

16.45 uur       Afsluiting en borrel