Erasmus brug Rotterdam met scheepvaart eronder

Bijeenkomst Smart Shipping

Datum 12 juni 2019
Tijd Inloop met demonstraties vanaf 13.00 uur. Start programma 14.00 uur.
Kosten geen
Locatie RDM Rotterdam, Heijplaatstraat 17
DoelgroepWaterbeheerders en geïnteresseerde wegbeheerders

Digitalisering van de scheepvaart en kansen voor de overheid

Op woensdag 12 juni organiseren we samen met Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat een bijeenkomst over Smart Shipping. De bijeenkomst vindt plaats in RDM in Rotterdam, bekijk hier de routebeschrijving. Het doel van de bijeenkomst is om praktijkvoorbeelden en kennis te delen, zodat we op de hoogte zijn van de elkaars projecten en elkaar kunnen inspireren.

Nieuwe manier van werken

Door het digitaliseren en het delen van informatie kan de scheepvaart slimmer, gebruiksvriendelijker en efficiënter worden. De ontwikkeling van betere sensoren en besturingsalgoritmes maakt het mogelijk om schepen autonomer of zelfs geheel zonder bemanning te laten varen. Op de Nederlandse wateren wordt momenteel praktijkervaring opgedaan door het uitvoeren van testen en experimenten. Verschillende marktpartijen hebben aangekondigd toekomst te zien in remote controlled en/of autonomous shipping. Dit dwingt ons om na te denken over nieuwe manieren van werken. 

Vragen die ontstaan

 • Wat betekent Smart Shipping voor het huidige scheepvaartverkeer op de rivieren en kanalen en welke impact heeft dit op de verkeersbegeleiding en inspecties?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in het slim delen van informatie en digitalisering?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de digitale omgeving veilig blijft?
 • Hoe past een autonoom varend schip in regelgeving en certificering?
 • Kan een Smart Ship omgaan met de huidige infrastructuur zoals vaarwegmarkeringen, bruggen en sluizen?
 • Wat zijn de kansen voor beheerders en de eigen vloot met Smart Shipping?

Op 12 juni gaan we onder meer in op deze vragen. We organiseren vijf workshops over verschillende deelonderwerpen, waar je er twee van kunt kiezen. In elke workshop krijg je meerdere presentaties over praktijkervaringen met Smart Shipping. ​

Programma

13.00: Inloop met demonstraties van Smart Ships.

14.00: Opening door dagvoorzitter Patrick Potgraven van Rijkswaterstaat. Welkomstwoord door René de Vries (Havenbedrijf Rotterdam) en Nancy Scheijven (Rijkswaterstaat). 

14.30: Keynote: recente ontwikkelingen in Smart Shipping door Harmen van Dorsser van Havenbedrijf Rotterdam.

14.45: Workshopronde 1: keuze uit een van de vijf onderwerpen (zie onderaan voor de workshop beschrijvingen)

 • Inspecties met Smart Shipping oplossingen
 • Ontwikkelingen in de (eigen) vloot
 • Intelligent Corridormanagement
 • Wet- en regelgeving
 • Data, Dataveiligheid & Blockchain

15.30: Pauze

16.00: Workshopronde 2: keuze uit een van bovenstaande onderwerpen

16.45: Afsluiting door dagvoorzitter Patrick Potgraven

17.00: Borrel

Beschrijving workshops 

1. Inspecties met Smart Shipping oplossingen

- Presentatie Stowman: Beslisondersteuning voor ladinginspecties door Pieter Verwijs (Inspecteur en digiteam HBR)Stowman

Bij de digitalisering van onze haven en ons werk komen veel fancy termen voorbij; Data analitycs, predictive profiling en ook beslisondersteuning. Dit zijn allemaal mooie en veelbelovende concepten, maar voor mij krijgt dat pas écht betekenis als je ze in het hier en nu kunt realiseren. Dat was de uitdaging bij het beoordelen van de meldingen van containers met gevaarlijke stoffen. Een tijdrovende arbeids- en kennisintensieve klus voor onze inspecteurs op het Haven Coordinatie Centrum. (HCC) Zouden we daar nou geen 'beslisondersteuning' voor kunnen ontwikkelen? Dat konden we! Samen met onze inspecteurs is er in Stowman een programma gevonden wat ons bij deze beoordeling helpt. Met één muisklik door honderden ladingregels heen en je hebt de potentiele stuwage conflicten op een presenteerblaadje. Dat is beslisondersteuning in het echt!

- Presentatie Mobiele Handhaving: digitaal en verkort opmaken van een process-verbaal

Het afgelopen jaar heeft het projectteam Mobiele Handhaving hard gewerkt aan het digitaal en verkort kunnen opmaken  van een proces-verbaal op het nautische- milieu gebied en het wetboek van Strafrecht.  Op 1 april is de oplossing hiervoor in gebruik genomen door een delegatie van PVT. Op een aantal vaartuigen is een oplaadstation geplaatst en is een handheld beschikbaar om de een digitale combi-bon uit te schrijven. Deze oplossing maakt het uitschrijven van een proces verbaal eenvoudiger en stelt ons in staat om de digitale combi-bon rechtstreeks aan het CJIB aan te bieden.  

2. Ontwikkelingen in de (eigen) vloot

- Presentatie Autonoom vaartuig gaat de IJssel op door Maarten Ruyssenaers (Aquatic Drones)Aquatic Drones

In het kader van het programma Self Supporting RiverSystem (SSRS) worden op de IJssel door Rijkswaterstaat verschillende innovaties gerealiseerd. Om de effecten van een nieuw ontworpen kribben op sedimentatie van de rivierbodem door te meten wordt een autonoom, onbemand vaartuig ingezet door Aquatic Drones. Dit kleine vaartuig kan dicht bij de kribben varen en nauwkeurige metingen verrichten. Bij hoge mate van autonomie in het vaartuig zullen de operationele kosten bovendien laag zijn. Na eerdere succesvolle pilots gaat vanaf juli 2019 een groter meetprogramma van start op de IJssel. Benieuwd naar de nautische techniek van dit vaartuig? Of naar de meetinstrumenten aan boord? Maarten Ruyssenaers vertelt je er meer over.

3. Intelligent Corridormanagement 

- Presentatie Smart Patrol door William Vermeulen (Rijkswaterstaat - VWM)

Benieuwd hoe drones ingezet worden bij incidenten op het water? Of hoe slimme camera's op sluizen bijdragen aan een vlotte & veilige bediening? De challenges bij Smart Patrol zorgen voor innovaties die de scheepvaart slimmer en veiliger maken.

Smart Patrol

 

Blauwe golf infographic- Presentatie Slimme brugpassages en efficiënt varen op een corridor door Jillis Mani, Provincie Zuid-Holland 

De brugmonitor, "Waar varen, brugbediening en data-science samenkomen". Door de verder ingezette digitalisering is het mogelijk om -op basis van data-analyse en deep-learning -inzicht te geven in de prestatie van het netwerk rond de brug. Op basis van het actuele aanbod van schepen op de vaarweg gecombineerd met historische data (inclusief real-time correctie) van de weg wordt het effect van een brugopening in beeld gebracht voor de bedienaar. Met dit inzicht kan de bedienaar het corridormanagement op het water verder optimaliseren. Graag laten we de applicatie live zien en bespreken we met u de mogelijkheden van modellering.

4. Wet- en regelgeving

- Presentatie Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen Rijksvaarwegen door Bart van Gent (Ministerie van Infrastructuur & Varend schipWaterstaat / HBJZ)

Met de inwerkingtreding van de “Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen” kan via het Loket toestemming worden aangevraagd voor het testen van slimme scheepvaart systemen op de Nederlandse Rijksvaarwegen. Het Joint Industry Project Autonomous Shipping deed voor aanvang van testen met een autonoom varend schip een aanvraag voor experimenteerruimte op de Noordzee.

Wanneer mag je een experiment of test doen met een autonoom scheepvaart systeem en op welke vaarwegen kan dat? Welke ervaringen met aanvragen voor Smart Shipping testen heeft het Loket inmiddels? Bart van Gent (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - DGLM) gaat tijdens deze presentatie in op de beleidsregel en ervaringen tot nu toe.

- Presentatie Dataprivacy & AIS door Karin de Jong (Rijkswaterstaat - VWM)

Met een AIS-systeem aan boord geven schippers elkaar scheepsinformatie en actuele locaties door. Sinds 2014 is dit voor de binnenvaart verplicht. Handig voor verkeersmanagement, voor bedienaars bij sluizen en bruggen of bij het ondersteunen in complexe verkeerssituaties. Externe partijen willen graag toegang tot de AIS-data die Rijkswaterstaat verzameld. Waarom willen zij dit en waarom deelt Rijkswaterstaat deze informatie niet?

5. Data, Dataveiligheid & Blockchain

- Presentatie Nautische data op orde door Paul van der Maat (Rijkswaterstaat - VWM)Nautische data op orde

Nautische navigatie- en hulpmiddelen worden voorzien van allerlei data vanuit verschillende (basis)bronnen: o.a. vaarwegkenmerken, berichtgeving aan de scheepvaart, ligplaatsbezetting en brugbediening worden dagelijks door diverse afnemers gebruikt. Deze informatie wordt steeds vaker ook real-time geüpdate en gedeeld, ook tussen vaarwegbeheerders. Vanuit een landelijk Nautisch Data Team wordt landelijk door Rijkswaterstaat gewerkt aan de kwaliteit en kwantiteit van deze nautische data. Deze ontwikkeling draagt bij aan slim corridor management maar is ook essentieel voor de toekomst van Smart Shipping. Paul van der Maat (RWS – VWM) licht toe welke stappen momenteel worden gezet om de kwaliteit en kwantiteit van nautische data te vergroten. 

Digitale brugDigital Inland Waterway Area, visie op connectiviteit en dataveiligheid op de vaarwegen door Matthijs Punter (TNO)

TNO schreef in 2017 het advies voor de Europese Commissie getiteld “Towards a Digital Inland Waterway Area and Digital Multimodal Nodes”. In de komende jaren wordt dit geïmplementeerd, met als doelen: verbeterd verkeersmanagement, slimmer navigeren, een betere integratie met andere modaliteiten en het terugdringen van de administratieve lasten. Digitalisering is daarvoor een belangrijk middel. In de presentatie wordt ingegaan op de manieren waarop de benodigde data op een veilige en gecontroleerde manier gedeeld kan worden op de vaarwegen. Met als belangrijke vraag daarbij: hoe zou dit gedaan kunnen worden op zo’n manier dat dit veilig is én haalbaar en betaalbaar voor de sector.


Blockchain- Presentatie Blockchain toepassing in de binnenvaart, ervaringen vanuit de pilot afvaltransport Rotterdam – Duisburg door Jacqueline Schardijn (InnovationQuarter)

In de binnenvaart wordt er nog heel veel papier gebruikt. In het kader van Smart Shipping loopt er een project in Zuid-Holland met blockchain waarin een pilot gedaan wordt met digitaliseren van formulieren in het afvaltransport. Het doel is om middels blockchain technologie een transparantere, duurzamere en efficiëntere manier van toezicht en handhavingsprocessen in de binnenvaart sector te bewerkstelligen. Met dit project wordt gebouwd aan een blockchain platform dat ervoor zorgt dat alle ketenpartners realtime inzicht krijgen. Door de processen te digitaliseren zal er een versnelling van de doorvoer van goederen plaatsvinden. Wat zijn de ervaringen van de pilot en wat zijn de volgende stappen?